Thứ hai, Ngày 25/09/2023 -

Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 08/06/2023  16:20
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 06/6/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1679/KH-UBND về tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Mục đích của việc tổng kết thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở nhằm đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được, phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh; nhận diện những bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo, khoảng trống (nếu có) nhằm đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật; các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trong thời gian tới. Đồng thời, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn.

 

Việc tổng kết được thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh. Mốc thời gian thông tin, số liệu tổng kết tính từ tháng 01/2014 đến hết tháng 6/2023. Căn cứ tình hình thực tế, điều kiện cụ thể, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động lựa chọn hình thức tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở tại cơ quan, đơn vị, địa phương phù hợp, hiệu quả.

 

Các hoạt động triển khai việc tổng kết gồm: Tổ chức kiểm tra kết quả triển khai Luật Hòa giải ở cơ sở; tổ chức các hoạt động truyền thông về kết quả tổ chức thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản có liên quan; xây dựng Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở; tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở.

 

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch này. Tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo việc triển khai Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định.

 

Chi tiết Kế hoạch xem tại đây!

 

Nguyễn Hiệp - Đình Bân