Thứ hai, Ngày 24/06/2024 -

Tăng cường thực thi hiệu quả công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc
Ngày đăng: 09/06/2023  15:25
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 08/6/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1718/UBND-NC về việc tăng cường thực thi hiệu quả công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 2175/KH-UBND ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh về triển khai Quyết định số 1252/QĐ-TTg ngày 26/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc, trong đó chú trọng các nội dung, nhiệm vụ được giao chủ trì thực hiện; tăng cường công tác phối hợp, chú trọng lồng ghép với các chương trình, đề án, kế hoạch khác đang thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình để sử dụng tiết kiệm, phát huy tối đa các nguồn lực trong tổ chức thực hiện.

 

Tiếp tục phổ biến sâu rộng nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (ICCPR) và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị; gắn với các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh năm 2023; kịp thời phổ biến các văn bản, chính sách mới thông qua trong năm 2022 và 2023 nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong thực hiện các quyền dân sự, chính trị bằng các hình thức phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương, trong đó chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thực hiện.

 

Báo cáo kết quả thực hiện 06 tháng, năm (lồng ghép trong báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật); trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp khó khăn, vướng mắc, vượt thẩm quyền kịp thời tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp tổng hợp, tham mưu) biết, chỉ đạo.

 

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai chỉ đạo này. Định kỳ hoặc đột xuất, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp theo quy định.

 

Chi tiết Văn bản xem tại đây!

 

Nguyễn Hiệp – Đình Bân