Thứ hai, Ngày 24/06/2024 -

Triển khai Đề án chuyển đổi số và ứng dụng CNTT trong thực hiện Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và MN
Ngày đăng: 10/06/2023  11:59
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 08/6/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1721/UBND-KGVX về việc chỉ đạo triển khai “Đề án chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021-2025”.

 

Theo đó, UBND tỉnh giao Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan căn cứ nội dung Đề án, hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc và tình hình thực tế của địa phương khẩn trương rà soát, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án.

 

Chỉ đạo, cụ thể hóa các hướng dẫn, quy trình, quy phạm của Trung ương, gắn trách nhiệm của sở, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện Đề án và ứng dụng chuyển đổi số cho các hoạt động của Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

 

Xem xét phân bổ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Đề án và bố trí nguồn ngân sách địa phương theo khả năng cân đối và phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành để triển khai thực hiện Đề án theo quy địnhĐầu tư/bố trí hệ thống máy tính phục vụ triển khai ứng dụng giám sát, đánh giá thực hiện Đề án, đáp ứng khả năng tích hợp với hệ thống của Ủy ban Dân tộc và chiết xuất báo cáo theo yêu cầu.

 

UBND tỉnh têu cầu các sở, ban ngành, địa phương liên quan tăng cường chuyển đổi số trong thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc Chương trình; kết nối dữ liệu phục vụ chuyển đổi số về lĩnh vực được giao trong triển khai phần mềm hệ thống thông tin báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình.

 

Phối hợp chặt chẽ với Ban Dân tộc trong việc xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án; rà soát, đề xuất việc cụ thể hóa các hướng dẫn, quy trình, quy phạm của trung ương, gắn trách nhiệm của đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện Đề án và ứng dụng chuyển đổi số cho các hoạt động của Chương trình đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương.

 

Trần Huệ - Mỹ Diễm