Chủ nhật, Ngày 21/04/2024 -

Công bố sửa đổi, bổ sung 58 TTHC và bãi bỏ 14 TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 06/07/2023  10:56
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 06/7/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 323/QĐ-UBND về việc Công bố sửa đổi bổ sung và bãi bỏ Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum, cụ thể như sau:

Theo Quyết định đã sửa đổi, bổ sung 58 TTHC (cấp tỉnh 43 thủ tục, cấp huyện 10 thủ tục, cấp xã 05 thủ tục) và bãi bỏ 14 TTHC (cấp tỉnh) thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bưu điện tỉnh Kon Tum có trách nhiệm tổ chức niêm yết Danh mục này tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC và trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương. Việc tổ chức tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC đối với các TTHC được công bố ở trên thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; sửa đổi, bổ sung Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích áp dụng trên địa bàn tỉnh được công bố tại Quyết định số 569/QĐ-UBND ngày 03/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum./.

Vũ Huệ