Thứ 3, Ngày 26/09/2023 -

Phê duyệt Phương án đơn giản hóa đối với 06 TTHC nội bộ
Ngày đăng: 19/09/2023  14:01
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 18/9/2023, Chủ tịch UBND tỉnh có Quyết định số 440/QĐ-UBND phê duyệt Phương án đơn giản hóa 06 TTHC nội bộ của các lĩnh vực: Nội vụ, Khoa học - Công nghệ và công tác Văn phòng thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Kon Tum.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh nghiên cứu, tham mưu văn bản thực thi phương án đơn giản hóa các TTHC đã được phê duyệt tại Quyết định này, trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành.

 

Việc rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ được thực hiện theo Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025.

 

Chi tiết văn bản, xem tại đây!

 

Vũ Huệ