Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Nâng cao hiệu quả thực hiện nội dung giáo dục nghề nghiệp thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia
Ngày đăng: 21/09/2023  15:05
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 20/9/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3149/UBND-KGVX về việc nâng cao hiệu quả thực hiện nội dung giáo dục nghề nghiệp thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia.

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan chủ trì các Chương trình mục tiêu quốc gia theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với các Sở ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh phân bổ, quản lý, phê duyệt dự án đầu tư có hiệu quả, bảo đảm nguyên tắc tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, lãng phí nguồn lực ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện các nội dung về giáo dục nghề nghiệp thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia; tổ chức triển khai các hoạt động cần bảo đảm đúng đối tượng, phạm vi, đáp ứng mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ của từng Chương trình.

 

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát tình hình quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản thiết bị đào tạo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, tạm thời chưa đầu tư cho những cơ sở giáo dục nghề nghiệp xét thấy hiệu quả đầu tư thấp, không thu hút được học sinh; tạm dừng đầu tư đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã được đầu tư từ những năm trước nhưng không khai thác sử dụng có hiệu quả và thực hiện ngay việc điều chuyển, xử lý những tài sản, thiết bị được đầu tư sang cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác có khả năng tiếp nhận và khai thác sử dụng hiệu quả hơn, bảo đảm phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đảm bảo theo hướng dẫn của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

 

Tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá các nội dung về giáo dục nghề nghiệp tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo thẩm quyền.

 

Làm đầu mối, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

 

Yêu cầu UBND các huyện, thành phố; Trường Cao đẳng Kon Tum căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo, thực hiện một số nội dung sau: Rà soát kết quả hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện đào tạo của đơn vị và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trực thuộc, thực hiện điều chỉnh/đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh phương án hỗ trợ nếu chưa đúng quy định. Đồng thời, khẩn trương rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương đã đề ra; xác định cụ thể những công việc trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện trong từng quý, từng năm, thời gian hoàn thành, bảo đảm nguồn lực để tổ chức thực hiện một cách quyết liệt, phấn đấu đạt ở mức cao nhất.

 

Tổ chức rà soát tình hình quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản thiết bị đào tạo được đầu tư, có các giải pháp cụ thể, quyết liệt để khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo đã được đầu tư.

 

Tuân thủ các quy định của pháp luật; lựa chọn đối tác có năng lực, uy tín và kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp để bảo đảm hiệu quả đầu tư của ngân sách nhà nước khi lựa chọn đối tác tham gia tư vấn, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị đào tạo; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý; đào tạo nghề cho các đối tượng của các Chương trình mục tiêu quốc gia.

 

Trần Huệ - Phan Phượng