Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023
Ngày đăng: 22/09/2023  15:19
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 21/9/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3169/UBND-KGVX về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đơn vị; UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị, địa phương, xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản số 4864/BGDĐT-GDTX và thực hiện các mục tiêu của Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”, các Văn bản, Đề án thành phần đã được UBND tỉnh phê duyệt, chỉ đạo; vận động, khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực đồng hành, tham gia; bố trí kinh phí tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ; kiểm tra, đôn đốc, tổng kết, rút kinh nghiệm nhằm phát hiện, nhân rộng các tấm gương tự học, học tập suốt đời; tuyên dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có những giải pháp, sáng kiến về xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số, góp phần thúc đẩy học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

 

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh hướng dẫn các địa phương, đơn vị trong việc triển khai thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 đảm bảo theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản nêu trên; theo dõi, tổng hợp kết quả triển khai trên địa bàn tỉnh, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh theo quy định.

 

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức các lớp học, tập huấn, hội thảo, hoạt động giao lưu với các nội dung, hình thức học tập phong phú, linh hoạt, thiết thực thuộc nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là giúp học sinh, sinh viên, học viên, phụ huynh, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tìm hiểu về các kỹ năng, phương pháp, phương tiện học tập, tìm kiếm, khai thác sử dụng thông tin trên mạng internet một cách hiệu quả, an toàn, góp phần xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số.

 

Tuấn Tài – Huy Thông