Thứ hai, Ngày 24/06/2024 -

Báo cáo kết quả triển khai chuyển đổi số phục vụ Phiên họp Quý III năm 2023 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
Ngày đăng: 24/09/2023  20:01
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 21/9, Bộ Thông tin và Truyền thông có Văn bản số 4850/BTTTT-CĐSQG gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo kết quả triển khai chuyển đổi số phục vụ Phiên họp Quý III năm 2023 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Theo đó, thực hiện Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2023 tại Quyết định số 17/QĐ-UBQGCĐS ngày 04/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số (sau đây gọi tắt là Ủy ban), để chuẩn bị cho Phiên họp Quý III năm 2023 của Ủy ban dự kiến tổ chức trong tháng 10/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông – Cơ quan thường trực của Ủy ban đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả triển khai chuyển đổi số, trong đó tập trung vào các nội dung sau:

 

Kết quả triển khai chuyển đổi số đến hết Quý III năm 2023, trong đó nêu một đến hai nhiệm vụ có kết quả triển khai mang lại hiệu quả nổi bật cho cơ quan, địa phương.

 

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu quan trọng; kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao cụ thể và các nhiệm vụ theo Kế hoạch hành động trọng tâm Năm dữ liệu số quốc gia tại Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ủy ban.

 

Đánh giá kết quả triển khai và nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

 

Các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đột phá để bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2023.

 

Các nội dung đề xuất, kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy chuyển đổi số.

 

Đề xuất nội dung báo cáo, tham luận tại Phiên họp.

 

Nội dung báo cáo xin gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông chậm nhất trong ngày 29/9/2023 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban./.

 

                                                                                                   Trịnh Minh