Thứ 7, Ngày 09/12/2023 -

Triển khai thực hiện các kiến nghị của Ban Dân tộc HĐND tỉnh
Ngày đăng: 28/09/2023  22:28
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 28/9/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3270/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện kiến nghị của Ban Dân tộc HĐND tỉnh tại Báo cáo số 24/BC-BDT ngày 30/8/2023.

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban ngành, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tập trung rà soát, chủ động phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai thực hiện nội dung Dự án 8 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: 2021-2025 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 3320/KH-UBND ngày 05/10/2022; Văn bản số 2873/UBND-KGVX ngày 31/8/2022; Văn bản số 3099/UBND-KGVX ngày 15/9/2023 và các Văn bản có liên quan. Đồng thời, phối hợp lồng ghép các nguồn vốn có liên quan trong công tác truyền thông trực quan thực hiện Dự án 8 đảm bảo hiệu quả, tránh trùng lắp.

 

Tăng cường công tác phối hợp, tham mưu giải quyết những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện các nội dung, hoạt động của Dự án 8 theo hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

 

Giao Ban Dân tộc theo dõi, đôn đốc các địa phương tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế và thực hiện các kiến nghị của Ban Dân tộc HĐND tỉnh tại Báo cáo số 24/BC-BDT. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc đơn vị được giao kinh phí triển khai thực hiện các nội dung, hoạt động Dự án 8 trong năm 2022 và 2023 đảm bảo đạt hiệu quả.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc, Sở Tài chính và các địa phương, đơn vị có liên quan rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét nội dung đề xuất của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về điều chuyển nguồn kinh phí năm 2022 và 2023 cho các huyện, thành phố thực hiện đảm bảo phù hợp, đúng quy định.

 

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, rà soát khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được Ban Dân tộc HĐND tỉnh nêu tại Báo cáo; Tăng cường phân cấp kinh phí về cho cấp xã để chủ động, linh hoạt trong quá trình triển khai thực hiện các hoạt động, nội dung của Dự án 8 giao cho cấp xã. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tổ chức triển khai thực hiện một số nội dung chưa triển khai tại cơ sở và tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, hoạt động và các chỉ tiêu tại các kế hoạch; phấn đấu giải ngân vốn được giao trong năm 2023 và vốn kế hoạch năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023 theo kế hoạch, đảm bảo hiệu quả.

 

Chỉ đạo cấp xã chủ động, kịp thời nghiên cứu, cập nhập các Văn bản chỉ đạo, quy định, hướng dẫn của các cấp, các ngành để triển khai thực hiện các nội dung, hoạt động của Dự án đảm bảo theo quy định và tình hình thực tế ở địa phương. Kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở để chủ động giải quyết hoặc báo cáo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh để được hướng dẫn hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết theo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Dự án 8 trên địa bàn quản lý đảm bảo hiệu quả, đúng quy định; thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất kết quả thực hiện theo quy định.

 

Trần Huệ - Diệu Linh