Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Ban cán sự đảng UBND tỉnh quy định về phân cấp quản lý và bổ nhiệm cán bộ
Ngày đăng: 31/10/2023  10:19
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 30/10/2023, Ban cán sự đảng UBND tỉnh ban hành Quy định số 799-QĐ/BCSĐ về phân cấp quản lý và bổ nhiệm cán bộ.

 

Theo đó, Quy định này quy định về mục đích, yêu cầu, nguyên tắc, trách nhiệm, thẩm quyền trong quản lý cán bộ và nguyên tắc, trách nhiệm, thẩm quyền, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động và biệt phái cán bộ trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, quỹ tài chính, doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND tỉnh (bao gồm cả các doanh nghiệp nhà nước nắm không quá 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

 

Quy định áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; cấp ủy, tổ chức đảng trong cơ quan, đơn vị; công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; người giữ chức danh, chức vụ, kiểm soát viên, Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước, quỹ tài chính trực thuộc UBND tỉnh.

 

Phân cấp quản lý

 

Theo Quy định, Ban cán sự đảng UBND tỉnh trực tiếp quản lý, cho ý kiến trước khi cấp có thẩm quyền quyết định về hành chính đối với các chức danh, chức vụ:  (a) Cấp phó các đơn vị sự nghiệp, quỹ tài chính trực thuộc UBND tỉnh; (b) Cấp trưởng và cấp phó các cơ quan hành chính (có pháp nhân) trực thuộc các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; (c) Cấp trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; (d) Cấp phó các đơn vị: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi, Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng, Bệnh viện Tâm thần; (e) Các chức danh thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định của pháp luật; các chức danh khác theo phân cấp của cấp có thẩm quyền và quy định của pháp luật; (g) Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; (h) Kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; (i) Các chức danh khác thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ quan, đơn vị đối với các trường hợp thấy cần phải xin ý kiến trước khi quyết định.

 

Về thẩm quyền quyết định hành chính, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm đối với các chức danh, chức vụ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và các chức danh, chức vụ quy định tại điểm a, điểm e, điểm h nêu trên; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm đối với các chức danh, chức vụ quy định tại điểm b, điểm c, điểm d, điểm g và điểm i nêu trên (sau khi Ban cán sự đảng UBND tỉnh cho ý kiến, quyết định về nhân sự).

 

Thủ trưởng (đối với cơ quan, đơn vị làm việc theo chế độ thủ trưởng), tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh quyết định về công tác cán bộ theo quy định của Đảng, Nhà nước đối với các chức danh, chức vụ còn lại theo Kết luận số 35-KL/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị và Quyết định số 963-QĐ/TU ngày 30/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

Thủ trưởng, tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh quản lý, quyết định về công tác cán bộ đối với các chức danh, chức vụ không thuộc bảng danh mục ban hành kèm theo Kết luận số 35-KL/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 963-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; hoặc căn cứ các quy định hiện hành, yêu cầu công tác, khả năng thực hiện và điều kiện, tình hình cụ thể của cơ quan, đơn vị trực thuộc để phân cấp thực hiện một số nội dung quản lý và quyết định về công tác cán bộ thuộc phạm vi quản lý đảm bảo quy định của Đảng, Nhà nước.

 

Quy định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành và bãi bỏ các nội dung liên quan đã ban hành trước đây trái với Quy định này; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Sở; các quỹ tài chính trực thuộc UBND tỉnh; doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh (bao gồm cả các doanh nghiệp nhà nước nắm không quá 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết) có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy định này kể từ thời điểm có hiệu lực; kịp thời rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền bãi bỏ các Văn bản, quy định trái với quy định này.

 

UBND các huyện, thành phố báo cáo Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thành ủy về việc áp dụng các nội dung tại Quy định này để thực hiện công tác cán bộ thuộc phạm vi quản lý trong khi cấp có thẩm quyền chưa ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan theo thẩm quyền được phân cấp tại Quy định số 746-QĐ/TU ngày 01/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

 

Chi tiết văn bản, xem tại đây!

 

Thái Ninh