Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập
Ngày đăng: 02/11/2023  16:22
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 01/11/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3772/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 05/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập.

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp xác định tại Kế hoạch số 3232/KH-UBND ngày 10/9/2021 (Kế hoạch số 3232/KH-UBND), Quyết định số 1298/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 của UBND tỉnh.

 

Giao các cơ quan liên quan đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học và công nghệ theo đặt hàng/nhu cầu của doanh nghiệp, tập trung cho lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, chế biến nông lâm thủy sản, dược liệu, sản xuất công nghiệp, môi trường, y tế…; tham mưu UBND tỉnh phê duyệt các chương trình, đề án phát triển thị trường khoa học và công nghệ theo quy định.

 

Thúc đẩy thương mại hóa, đưa kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ vào sản xuất, kinh doanh. Tập trung ưu tiên các hoạt động xúc tiến thị trường, hỗ trợ chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển các sản phẩm chủ lực, sản phẩm công nghiệp địa phương, sản phẩm OCOP.

 

Phối hợp với các trường Đại học, các Viện, Trung tâm nghiên cứu tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp xác định tại Chương trình tổng thể về hợp tác với các trường Đại học, các Viện, Trung tâm nghiên cứu khoa học để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp nhận, ứng dụng công nghệ tiên tiến, đổi mới công nghệ nhằm thúc đẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ.

 

Chủ động đẩy mạnh công tác truyền thông về thị trường khoa học và công nghệ và các sự kiện xúc tiến, kết nối chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh.

 

Đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ tỉnh đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động doanh nghiệp ứng dụng đổi mới công nghệ, nâng cao tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa. Kịp thời triển khai các hoạt động tôn vinh, khen thưởng, động viên các cá nhân, doanh nghiệp tiêu biểu trong hoạt động phát triển thị trường khoa học và công nghệ.

 

Trần Huệ - Diệu Linh