Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Xếp loại mức không hoàn thành nhiệm vụ đối với chủ đầu tư có kết quả giải ngân đạt thấp do nguyên nhân chủ quan
Ngày đăng: 08/11/2023  08:39
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 07/11/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Thông báo số 861-TB/TU về kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2023

Theo đó, thực hiện Chương trình công tác, ngày 01/11/2023, Thường trực Tỉnh ủy đã làm việc với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện các chi tiêu kinh tế-xã hội năm 2023. Sau khi nghe báo cáo của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận tại buổi làm việc. Thường trực Tỉnh ủy có ý kiến như sau:

 

Để hoàn thành đạt mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 đã đề ra. Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh, Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy phát huy kết quả đạt được, khẩn trương khắc phục các hạn chế, yếu kém đã chỉ ra, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, quyết tâm, quyết liệt tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 02-12-2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI "lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023", phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2023 ở mức cao nhất; đồng thời, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

 

Thực hiện tốt các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội những tháng cuối năm 2023, nhất là đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh; phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh năm 2023 đạt từ 8,33% trở lên.

 

Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, nhất là nguồn thu từ các sắc thuế để bù đắp hụt thu từ đấu giá các trụ sở nhà đất, khai thác quỹ đất; tăng cường các giải pháp chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế; phấn đấu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từ 4.200 tỷ đồng trở lên.

 

Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Trong đó, khẩn trương khắc phục khó khăn trong công tác định giá đất, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm, xếp loại mức không hoàn thành nhiệm vụ đối với chủ đầu tư có kết quả giải ngân đạt thấp do nguyên nhân chủ quan.

 

Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đồng bảo dân tộc thiểu số chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho phù hợp để phát triển kinh tế, tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng, gắn với thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững". Trong đó, tiếp tục mở rộng diện tích cây cà phê xứ lạnh, cây mắc ca ở những nơi có điều kiện. gắn với thu hút đầu tư nhà máy chế biến và kết nối thị trưởng tiêu thụ sản phẩm.

 

Có phương án giải quyết đất chồng lấn, lấn chiếm đất lâm nghiệp. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách dân tộc, hỗ trợ định canh, định cư, đất ở, đất sản xuất, nhà ở đối với đồng bào dân tộc thiểu số và hộ nghèo.

 

Tiếp tục làm việc, đề nghị Công ty cổ phần Phương Hoa Kon Tum điều chỉnh việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh cho phù hợp theo quy định của pháp luật để thực hiện nghĩa vụ thuế với địa phương và tích cực tham gia công tác an sinh xã hội tại địa bàn đứng chân theo đúng chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 852-TB/TU, ngày 09-10-2023.

 

Ban Tổ chức Tinh ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, địa phương, đơn vị để tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gợi ý kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2023./.

 

Trịnh Minh