Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Triển khai quy định của Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
Ngày đăng: 08/11/2023  10:11
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 07/11/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3845/UBND-KTTH về việc triển khai thực hiện Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô (Nghị định).

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý biết, thực hiện việc quản lý, sử dụng xe ô tô công theo đúng quy định; lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc xác định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô, mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng xe ô tô theo đúng tiêu chuẩn, định mức, xử lý, thanh lý xe ô tô dôi dư và các nhiệm vụ khác quy định tại Nghị định.

 

Trong đó, lưu ý các nội dung, như: Số lượng và mức giá mua xe ô tô quy định tại Nghị định là số lượng và mức giá tối đa. Căn cứ vào nhu cầu sử dụng xe ô tô thực tế để thực hiện nhiệm vụ được giao và nguồn hình thành tài sản tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước, nguồn kinh phí thực hiện mua sắm, cơ quan, người có thẩm quyền quyết định giao, điều chuyển, mua sắm xem xét, quyết định số lượng và mức giá mua xe phù hợp, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

 

Xác định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ chức danh tại mục 1 Chương II Nghị định và xe ô tô phục vụ công tác chung tại mục 2 Chương II Nghị định theo đúng đối tượng quy định đã được Bộ Tài chính hướng dẫn tại Công văn số 10534/BTC-QLCS ngày 02/10/2023.

 

Tổ chức rà soát, đề xuất xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung; xe ô tô chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị đảm bảo phù hợp quy định Nghị định trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành làm cơ sở tổ chức sắp xếp, bố trí xe phục vụ công tác theo đúng quy định.

 

Thực hiện việc quản lý, sử dụng xe ô tô theo đúng tiêu chuẩn, định mức và đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định xử lý xe ô tô dôi dư, thanh lý xe ô tô khi đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định; bố trí, sắp xếp đội ngũ lái xe khi xử lý xe ô tô dôi dư theo quy định của pháp luật về lao động; hạch toán và công khai chi phí sử dụng xe ô tô, chi phí khoán kinh phí sử dụng xe ô tô, thuê dịch vụ xe ô tô phục vụ công tác theo quy định của pháp luật; cập nhật dữ liệu về xe ô tô vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công theo quy định.

 

Giao Sở Tài chính rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, bãi bỏ hoặc ban hành quy định mới thay thế các quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô của các cơ quan, tổ chức đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh không còn phù hợp sau khi Nghị định có hiệu lực thi hành; hướng dẫn cho các đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý của tỉnh tổ chức xác định số lượng xe ô tô được sử dụng theo đúng tiêu chuẩn, định mức; hoàn thành trong quý I năm 2024. Hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện quản lý, sử dụng xe ô tô hiện có; xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; tổ chức xác định số lượng xe ô tô được sử dụng theo đúng tiêu chuẩn, định mức làm cơ sở sắp xếp lại, xử lý xe ô tô theo đúng quy định; hoàn thành trong quý II năm 2024.

 

Giao Sở Nội vụ phối hợp rà soát, cung cấp số lượng biên chế hoặc số người làm việc theo đề án vị trí việc làm được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt và số lượng người làm việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn (bao gồm cả các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc) được cơ quan, người có thẩm quyền quyết định… theo quy định tại khoản 6 Điều 3 và Mục 2 Nghị định, gửi Sở Tài chính trước ngày 10/11/2023 để làm căn cứ xác định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của các cơ quan, tổ chức, đơn vị./.

 

Vũ Huệ - Thái Lộc