Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Chấn chỉnh trong việc chuyển mục đích sử dụng đất không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Ngày đăng: 10/11/2023  15:27
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 10/11/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3881/UBND-NNTN về việc chấn chỉnh trong việc chuyển mục đích sử dụng đất không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã nêu tại Kết luận số 1595/KL-TTCP ngày 14/9/2022 của Thanh tra Chính phủ.

Theo đó, yêu cầu UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã nêu tại điểm 3.3 mục I Phần B, Phụ lục số 06, 07, 08 và nội dung chỉ đạo tại điểm 1 mục I Phần C và điểm 1.3 mục II Phần C của Kết luận số 1595/KL-TTCP ngày 14/9/2022 của Thanh tra Chính phủ theo đúng quy định; rà soát các trường hợp được giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cần hủy bỏ quyết định hoặc thu hồi, điều chỉnh cho phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế tại địa phương.

 

Tiếp tục thực hiện rà soát, kiểm tra, thanh tra về sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện đối với các trường hợp đã Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất (trừ các trường hợp đã được Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra và kết luận tại Kết luận số 1595/KL-TTCP ngày 14/9/2022) để kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm (nếu có).

 

Tổ chức lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kịp thời theo quy định; Thực hiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải phù hợp với mục đích sử dụng đất đã được phê duyệt tại Kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng.

 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc lập, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn của các huyện, thành phố; kịp thời phát hiện và đề xuất biện pháp xử lý các tồn tại, vướng mắc theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, bố trí kế hoạch để kiểm tra việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ về chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa của các địa phương trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua để kịp thời hướng dẫn địa phương xử lý những vấn đề khó khăn, vướng mắc (nếu có).         

 

                                                                                  Lê Hằng – Phước Nguyện