Thứ 4, Ngày 21/02/2024 -

Tổ chức lại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Kon Tum
Ngày đăng: 30/11/2023  14:30
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 30/11/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 595/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum.

 

Theo đó, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được Nhà nước bố trí văn phòng, trang thiết bị làm việc và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật; áp dụng cơ chế tự chủ theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; phân loại mức độ tự chủ theo quy định của cấp có thẩm quyền.

 

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh có chức năng thực hiện đăng ký đất đai và tài sản khác gắn liền với đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các trường hợp được pháp luật quy định; xây dựng, quản lý, cập nhật, đo đạc, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai; cung cấp thông tin đất đai theo quy định cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu; thực hiện các hoạt động về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường; tổ chức thực hiện các dịch vụ công theo quy định của pháp luật và các dịch vụ khác trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ phù hợp với năng lực theo quy định của pháp luật.

 

Cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, gồm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc; 04 phòng chuyên môn gồm: Phòng Hành chính - Tổng hợp, Phòng Đăng ký và Cấp giấy chứng nhận, Phòng Kỹ thuật địa chính, Phòng Công nghệ thông tin - Lưu trữ. Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh có 10 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại các huyện, thành phố, là đơn vị hạch toán phụ thuộc, có con dấu riêng và được Nhà nước bố trí văn phòng, trang thiết bị làm việc theo quy định của pháp luật.

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/11/2023 và thay thế các Quyết định của UBND tỉnh: Quyết định số 1432/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 về việc thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum; Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 16/4/2020 về sửa đổi cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum; Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 14/4/2016 về việc tổ chức lại Trung tâm Công nghệ thông tin thành Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum; bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này./.

 

Hương Giang