Thứ 4, Ngày 21/02/2024 -

Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm rừng tự nhiên, rừng trồng, vườn trồng năm 2024
Ngày đăng: 08/12/2023  14:59
Mặc định Cỡ chữ
Tại Quyết định số 65/2023/QĐ-UBND ngày 05/12/2023, UBND tỉnh Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm rừng tự nhiên và Bảng giá tính thuế các loại lâm sản rừng trồng, vườn trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2024. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2024.

 

Ban hành kèm theo Quyết định là Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm rừng tự nhiên (Phụ lục I) và Bảng giá tính thuế các loại lâm sản rừng trồng, vườn trồng để làm căn cứ tính thuế sử dụng đất nông nghiệp (Phụ lục II) trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2024.

 

Giá quy định tại Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm rừng tự nhiên, Bảng giá tính thuế các loại lâm sản rừng trồng, vườn trồng là giá để thu thuế tài nguyên, thu thuế sử dụng đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành, không có giá trị thanh toán đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ rừng tự nhiên.

 

Trường hợp giá tài nguyên ghi trên hóa đơn bán hàng hợp pháp cao hơn hoặc bằng giá tài nguyên quy định tại các Bảng giá này, giá tính thuế là giá ghi trên hóa đơn bán hàng; trường hợp giá tài nguyên ghi trên hóa đơn bán hàng thấp hơn giá quy định tại Bảng giá này, thì áp dụng giá theo các Bảng giá này để tính thuế tài nguyên.

 

Theo Quyết định, trong năm, khi giá bán của các loại tài nguyên có biến động (tăng hoặc giảm) ngoài mức quy định tại khung giá tính thuế của Bộ Tài Chính ban hành, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh thông báo Bộ Tài chính điều chỉnh kịp thời./.

 

Cổng TTĐT tỉnh