Thứ 4, Ngày 21/02/2024 -

Nghị quyết của HĐND tỉnh xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm
Ngày đăng: 08/12/2023  14:49
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 07/12/2023, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 60/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Theo Nghị quyết: Ngày 07/12/2023, Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 31 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Việc lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, khách quan, đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, nguyên tắc, quy trình theo quy định của pháp luật.

 

Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm như sau:

 

1. Ông Dương Văn Trang, Chủ tịch HĐND tỉnh: Số phiếu tín nhiệm cao 48 phiếu (chiếm 98,0% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm 01 phiếu (chiếm 2,0% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm thấp 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

 

2. Ông Nguyễn Thế Hải, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh: Số phiếu tín nhiệm cao 46 phiếu (chiếm 93,9% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm 03 phiếu (chiếm 6,1% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm thấp 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

 

3. Bà Nghe Minh Hồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Số phiếu tín nhiệm cao 39 phiếu (chiếm 79,6% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm 10 phiếu (chiếm 20,4% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm thấp 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

 

4. Ông Trần Bá Tuấn, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh: Số phiếu tín nhiệm cao 36 phiếu (chiếm 73,5% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm 13 phiếu (chiếm 26,5% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm thấp 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

 

5. Ông Hồ Văn Đà, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Số phiếu tín nhiệm cao 44 phiếu (chiếm 89,8% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm 04 phiếu (chiếm 8,2% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm thấp 01 phiếu (chiếm 2,0% tổng số phiếu thu về).

 

6. Bà Phan Thị Thủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh: Số phiếu tín nhiệm cao 37 phiếu (chiếm 75,5% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm 11 phiếu (chiếm 22,5% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm thấp 01 phiếu (chiếm 2,0% tổng số phiếu thu về).

 

7. Ông Blong Tiến, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh: Số phiếu tín nhiệm cao 36 phiếu (chiếm 73,5% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm 13 phiếu (chiếm 26,5% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm thấp 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

 

8. Ông Lê Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh: Số phiếu tín nhiệm cao 42 phiếu (chiếm 85,7% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm 06 phiếu (chiếm 12,3% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm thấp 01 phiếu (chiếm 2,0% tổng số phiếu thu về).

 

9. Bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Số phiếu tín nhiệm cao 41 phiếu (chiếm 83,7% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm 08 phiếu (chiếm 16,3% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm thấp 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

 

10. Ông Nguyễn Ngọc Sâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Số phiếu tín nhiệm cao 35 phiếu (chiếm 71,4% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm 14 phiếu (chiếm 28,6% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm thấp 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

 

11. Ông Nguyễn Hữu Tháp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Số phiếu tín nhiệm cao 31 phiếu (chiếm 63,3% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm 18 phiếu (chiếm 36,7% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm thấp 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

 

12. Ông Bùi Thanh Bình, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ: Số phiếu tín nhiệm cao 16 phiếu (chiếm 32,7% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm 30 phiếu (chiếm 61,2% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm thấp 03 phiếu (chiếm 6,1% tổng số phiếu thu về).

 

13. Ông Nguyễn Văn Bình, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Số phiếu tín nhiệm cao 23 phiếu (chiếm 46,94% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm 23 phiếu (chiếm 46,94% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm thấp 03 phiếu (chiếm 6,12% tổng số phiếu thu về).

 

14. Ông Nguyễn Văn Điệu, Giám đốc Sở Tài chính: Số phiếu tín nhiệm cao 27 phiếu (chiếm 55,1% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm 18 phiếu (chiếm 36,7% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm thấp 04 phiếu (chiếm 8,2% tổng số phiếu thu về).

 

15. Ông Nguyễn Quang Hải, Giám đốc Sở Xây dựng: Số phiếu tín nhiệm cao 30 phiếu (chiếm 61,2% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm 19 phiếu (chiếm 38,8% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm thấp 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

 

16. Ông A Kang, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: Số phiếu tín nhiệm cao 25 phiếu (chiếm 51,0% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm 20 phiếu (chiếm 40,8% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm thấp 04 phiếu (chiếm 8,2% tổng số phiếu thu về).

 

17. Ông Nguyễn Văn Lân, Giám đốc Sở Nội vụ: Số phiếu tín nhiệm cao 31 phiếu (chiếm 63,3% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm 18 phiếu (chiếm 36,7% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm thấp 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

 

18. Ông Nguyễn Văn Lộc, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường: Số phiếu tín nhiệm cao 28 phiếu (chiếm 57,1% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm 21 phiếu (chiếm 42,9% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm thấp 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

 

19. Ông Nguyễn Tấn Liêm, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNN: Số phiếu tín nhiệm cao 33 phiếu (chiếm 67,4% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm 15 phiếu (chiếm 30,6% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm thấp 01 phiếu (chiếm 2% tổng số phiếu thu về).

 

20. Ông Lê Như Nhất, Giám đốc Sở Công Thương: Số phiếu tín nhiệm cao 29 phiếu (chiếm 59,2% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm 19 phiếu (chiếm 38,8% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm thấp 01 phiếu (chiếm 2% tổng số phiếu thu về).

 

21. Ông Nguyễn Hồng Nhật, Giám đốc Công an tỉnh: Số phiếu tín nhiệm cao 39 phiếu (chiếm 79,6% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm 09 phiếu (chiếm 18,4% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm thấp 01 phiếu (chiếm 2% tổng số phiếu thu về).

 

22. Ông Võ Văn Thanh, Giám đốc Sở Y tế: Số phiếu tín nhiệm cao 29 phiếu (chiếm 59,2% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm 20 phiếu (chiếm 40,8% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm thấp 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

 

23. Ông Ngô Việt Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Số phiếu tín nhiệm cao 32 phiếu (chiếm 65,3% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm 16 phiếu (chiếm 32,7% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm thấp 01 phiếu (chiếm 2% tổng số phiếu thu về).

 

24. Ông Trần Minh Thắng, Giám đốc Sở Tư pháp: Số phiếu tín nhiệm cao 32 phiếu (chiếm 65,3% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm 17 phiếu (chiếm 34,7% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm thấp 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).

 

25. Ông Trần Văn Thu, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông: Số phiếu tín nhiệm cao 18 phiếu (chiếm 36,7% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm 26 phiếu (chiếm 53,1% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm thấp 05 phiếu (chiếm 10,2% tổng số phiếu thu về).

 

26. Ông Đinh Quốc Tuấn, Trưởng Ban Dân tộc: Số phiếu tín nhiệm cao 24 phiếu (chiếm 49,0% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm 23 phiếu (chiếm 46,9% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm thấp 02 phiếu (chiếm 4,1% tổng số phiếu thu về).

 

27. Bà Y Ly Trang, Giám đốc Sở Ngoại vụ: Số phiếu tín nhiệm cao 19 phiếu (chiếm 38,8% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm 26 phiếu (chiếm 53,0% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm thấp 04 phiếu (chiếm 8,2% tổng số phiếu thu về).

 

28. Ông Nguyễn Đăng Trình, Chánh Văn phòng UBND tỉnh: Số phiếu tín nhiệm cao 32 phiếu (chiếm 65,3% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm 15 phiếu (chiếm 30,6% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm thấp 02 phiếu (chiếm 4,1% tổng số phiếu thu về).

 

29. Ông Trịnh Ngọc Trọng, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh: Số phiếu tín nhiệm cao 40 phiếu (chiếm 81,7% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm 08 phiếu (chiếm 16,3% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm thấp 01 phiếu (chiếm 2% tổng số phiếu thu về).

 

30. Bà Phạm Thị Trung, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo: Số phiếu tín nhiệm cao 35 phiếu (chiếm 71,5% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm 13 phiếu (chiếm 26,5% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm thấp 01 phiếu (chiếm 2% tổng số phiếu thu về).

 

31. Ông A Vượng, Chánh Thanh tra tỉnh: Số phiếu tín nhiệm cao 28 phiếu (chiếm 57,2% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm 20 phiếu (chiếm 40,8% tổng số phiếu thu về); số phiếu tín nhiệm thấp 01 phiếu (chiếm 2% tổng số phiếu thu về). 

 

Nghị quyết đã được HĐND tỉnh Kon Tum Khóa XII, Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 07/12/2023./.

 

Thái Ninh