Thứ 4, Ngày 21/02/2024 -

Sửa đổi Quy định giá thuê, giá thuê mua nhà ở xã hội tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla
Ngày đăng: 01/02/2024  22:15
Mặc định Cỡ chữ
Tại Quyết định số 11/2024/QĐ-UBND ngày 01/02/2024, UBND tỉnh sửa đổi một số điều của Quy định giá thuê, giá thuê mua nhà ở xã hội áp dụng đối với chung cư Nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 31/2023/QĐ-UBND ngày 01/6/2023 của UBND tỉnh Kon Tum.

 

Chung cư Nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum

 

Sửa đổi khoản 1 Điều 2 “1. Giá thuê nhà ở xã hội là 20.717 đồng/m2/tháng, bao gồm: chi phí đầu tư xây dựng nhà ở, chi phí bảo trì, thuế giá trị gia tăng; không bao gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, chi phí quản lý vận hành.”

 

Sửa đổi khoản 2 Điều 2 “2. Hệ số tầng điều chỉnh giá thuê (hệ số K): Tầng 2, hệ số K 1,175; Tầng 3, hệ số K 1,125; Tầng 4, hệ số K 1,075; Tầng 5, hệ số K 1,025; Tầng 6, hệ số K 0,975; Tầng 7, hệ số K 0,925; Tầng 8, hệ số K 0,875; Tầng 9, hệ số K 0,825".

 

Sửa đổi khoản 1 Điều 3 “1. Giá thuê mua nhà ở xã hội là 50.524 đồng/m2/tháng, bao gồm: chi phí đầu tư xây dựng nhà ở, thuế giá trị gia tăng; không bao gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, chi phí quản lý vận hành, chi phí bảo trì.”

 

Sửa đổi khoản 3 Điều 3 “3. Giá trị của nhà ở thuê mua bằng giá thuê mua nhà ở xã hội nhân với (×) diện tích sử dụng căn hộ (m2), nhân với (×) hệ số tầng điều chỉnh giá thuê mua tương ứng với căn hộ thuê mua và nhân với (×) thời hạn là 240 tháng (là thời gian thu hồi vốn công trình để áp dụng tính giá thuê mua).”

 

Sửa đổi khoản 4 Điều 3 “4. Người thuê mua nhà ở xã hội có trách nhiệm thanh toán trước cho bên cho thuê mua 20% giá trị của nhà ở thuê mua, trừ trường hợp người thuê mua có điều kiện thanh toán trước thì được thanh toán không quá 50% giá trị nhà ở cho thuê mua và chi phí bảo trì đóng 01 (một) lần tương ứng 2% giá trị của nhà ở thuê mua; số tiền còn lại được tính thành tiền thuê nhà ở và được thanh toán theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Quy định này trong thời hạn tối thiểu 60 tháng và tối đa 240 tháng kể từ ngày ký hợp đồng thuê mua nhà ở.”

 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/02/2024.

 

Cổng TTĐT tỉnh