Thứ 4, Ngày 21/02/2024 -

Trong tháng 3/2024, sẽ tổ chức Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên năm 2024
Ngày đăng: 08/02/2024  21:57
Mặc định Cỡ chữ
Tại Kế hoạch số 505/KH-UBND ngày 07/02/2024, UBND tỉnh dự kiến tổ chức Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên năm 2024 với chủ đề Chủ đề: “Thanh niên tỉnh Kon Tum với chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số” trong tháng 3 năm 2024.

 

Buổi đối thoại được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu của tỉnh và trực tuyến với điểm cầu các huyện. Thanh niên có ý kiến, đề xuất, kiến nghị các nội dung quan tâm gửi phiếu ý kiến thông qua tổ chức Đoàn các cấp, UBND các cấp, Sở Nội vụ và Tỉnh đoàn; Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, đối thoại trực tiếp với thanh niên (điều hành thủ trưởng các địa phương, đơn vị liên quan trực tiếp có ý kiến, trao đổi, trả lời kiến nghị của thanh niên).

 

Kết thúc Chương trình, chủ trì kết luận và chỉ đạo các ngành, cơ quan chức năng tiếp tục rà soát trả lời, giải quyết các nội dung kiến nghị của thanh niên, triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến công tác thanh niên.

 

Nội dung Chương trình tập trung trao đổi về chủ đề chuyển đổi số, như: Thông tin nhanh tình hình triển khai công tác chuyển đổi số đến đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh theo chủ đề công tác năm 2023 “Năm chuyển đổi số các hoạt của Đoàn”, phương hướng và nhiệm vụ triển khai công tác chuyển đổi số trong năm 2024 để thông tin tại Chương trình.

 

Giải đáp các ý kiến, kiến nghị của thanh niên về chuyển đổi số. Với các nhóm câu hỏi tập trung vào nội dung: Kỹ năng cho thanh niên về chuyển đổi số, phát triển kinh tế số; Các vấn đề về quảng cáo, vận chuyển, thanh toán trong phát triển kinh tế số; Chuyển đổi số phát triển du lịch tại địa phương; Cơ chế chính sách của tỉnh để hỗ trợ đoàn viên thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số.

 

Ngoài nội dung chủ đề, thanh niên ý kiến, kiến nghị các vấn đề vướng mắc, bất cập trong việc thực hiện cơ chế, chính sách và các quy định của pháp luật đối với thanh niên (nếu có); đề xuất các giải pháp mới, hiệu quả nhằm phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên và triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh (nếu có)...

 

Cổng TTĐT tỉnh