Thứ 4, Ngày 21/02/2024 -

Phát động Phong trào thi đua yêu nước năm 2024
Ngày đăng: 08/02/2024  16:04
Mặc định Cỡ chữ
Tại Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 06/02/2024, Chủ tịch UBND tỉnh phát động Phong trào thi đua yêu nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum với chủ đề “Đoàn kết - Trách nhiệm - Chủ động vượt khó - Quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum năm 2024”.

 

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh năm 2024 theo tinh thần Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 05/12/2023 của Tỉnh ủy, Chỉ thị nêu một số chỉ tiêu thi đua chủ yếu: (1) Tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt từ 10% trở lên; (2) GRDP bình quân đầu người trên 63,7 triệu đồng; (3) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từ 4.600 tỷ đồng trở lên; (4) Thành lập mới 360 doanh nghiệp; (5) Giá trị xuất khẩu 320 triệu USD; (6) Xây dựng thêm 01 sản phẩm tham gia vào chuỗi giá trị các sản phẩm quốc gia; (7) Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 58,5%, trong đó lao động được đào tạo nghề 43%; (8) Tỷ lệ hộ nghèo giảm ít nhất 3-4%/năm; (9) Số giường bệnh đạt 39,3 giường/1 vạn dân; (10) Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 94,15%; (11) Tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100%; tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường 85%; (12) Phấn đấu Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX); Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS), tăng 05 bậc so với năm 2023; (13) Phấn đấu có thêm 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới; (14) Phấn đấu có 1,7 triệu lượt khách du lịch đến tỉnh.

 

Chỉ thị đề ra các nội dung thi đua, như: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Kế hoạch số 80-KH/TU ngày 15/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước năm 2024 gắn với mục tiêu chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cơ bản  theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; Quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và những năm tiếp theo; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng tới đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng; Duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cụm, khối thi đua từ tỉnh đến cơ sở, bảo đảm các hoạt động đi vào chiều sâu, hiệu quả và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chia sẻ kinh nghiệm, mô hình, cách làm hay, giao lưu với điển hình, mô hình tiêu biểu tạo sự lan tỏa rộng lớn trong phong trào thi đua trên địa bàn toàn tỉnh và trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương...

 

Chỉ tiết văn bản, xem tại đây!

 

Cổng TTĐT tỉnh