Chủ nhật, Ngày 21/04/2024 -

Đánh giá kết quả thực hiện Thông tư số 27 của Bộ trưởng Bộ Công Thương
Ngày đăng: 20/02/2024  08:33
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 19/02/2024, Bộ Công Thương có Văn bản số 987/BCT-XNK gửi các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Công an, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường; UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về việc đánh giá kết quả thực hiện Thông tư số 27/2019/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Theo đó, căn cứ Luật Quản lý ngoại thương năm 2017, Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng tường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 27/2019/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2019 quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu (có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2024).

 

Để có cơ sở đánh giá, xem xét tiếp tục đề xuất biện pháp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu phế liệu phù hợp với tình hình thực tế, Bộ Công Thương đề nghị quý Cơ quan, căn cứ các quy định hiện hành, đánh giá kết quả thực hiện Thông tư số 27/2019/TT-BCT nêu trên, trong đó nêu rõ: (1) Kết quả thực hiện Thông tư số 27/2019/TT-BCT; (2) Thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực thi Thông tư số 27/2019/TTBCT; (3) Đánh giá sự cần thiết của việc tiếp tục duy trì chính sách tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu đối với các mặt hàng phế liệu quy định tại Phụ lục của Thông tư số 27/2019/TT-BCT; (4) Đề xuất, kiến nghị các vấn đề liên quan.

 

Văn bản trả lời gửi về Bộ Công Thương trước ngày 28 tháng 02 năm 2024 để tổng hợp./.

 

                                                                                                    Trịnh Minh