Chủ nhật, Ngày 21/04/2024 -

Tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
Ngày đăng: 20/02/2024  14:45
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 19/02/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 582/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh (Ban Chỉ đạo Phong trào tỉnh) theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện hiệu quả Phong trào. Rà soát, tổng hợp, tiếp thu các ý kiến, đề xuất của các đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện Phong trào; trên cơ sở đó kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào tỉnh xem xét, chỉ đạo nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu có) và động viên, khen thưởng, nhân rộng đối với các mô hình hay, có sức lan tỏa trong đời sống xã hội nhằm nâng cao hiệu quả Phong trào trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan xây dựng Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Phong trào tỉnh triển khai thực hiện Phong trào năm 2024, trình Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào tỉnh ký ban hành. Đồng thời, theo dõi, đánh giá, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Phong trào trên địa bàn tỉnh theo quy định.

 

Các cơ quan thành viên của Ban Chỉ đạo Phong trào tỉnh; Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn dân đối với Phong trào; chủ động xây dựng Kế hoạch thực hiện Phong trào đảm bảo hiệu quả, thực chất, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương và bám sát nội dung, nhiệm vụ đã được giao. Năm 2024, tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động phong trào, chú trọng thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, các mạng xã hội có tính lan tỏa nhanh như: facebook, Youtube, Zalo…; tập huấn, bồi dưỡng; tổ chức thực hiện kịp thời các hoạt động của Phong trào; kiên quyết đấu tranh với các hành vi phản văn hóa, lệch chuẩn về văn hóa; tổ chức kiểm tra, giám sát. Đồng thời cần lựa chọn chủ đề, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, “điểm nhấn” của năm, những vấn đề cần quan tâm, chỉ đạo điểm liên quan đến hoạt động của Phong trào như về phòng, chống tai nạn giao thông và văn hóa giao thông, phòng, chống đuối nước, bạo lực học đường… phù hợp với môi trường văn hóa, xã hội, đời sống kinh tế của từng địa phương. Các nhiệm vụ phải được xây dựng Kế hoạch thực hiện cụ thể và dự toán kinh phí để triển khai theo quy định.

 

Tuấn Tài - Huy Thông