Chủ nhật, Ngày 21/04/2024 -

Năm 2023, độ che phủ rừng trên địa bàn tỉnh đạt 63,69 %
Ngày đăng: 28/02/2024  19:20
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 28/02/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 97/QĐ-UBND phê duyệt kết quả theo dõi diễn biến rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023.

 

Theo đó, tổng diện tích tự nhiên của tỉnh Kon Tum là 967.418,35 ha.

 

Diện tích rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh (tính đến 31/12/2023) là 780.530,86 ha. Trong đó: Diện tích đất có rừng là 616.123,37 ha (gồm: Rừng tự nhiên là 552.287,28 ha; rừng trồng là 63.836,09 ha); Diện tích đất chưa có rừng là 164.407,49 ha (bao gồm cả 16.804,70 ha đất đã trồng chưa thành rừng).

 

Độ che phủ rừng trên toàn tỉnh Kon Tum tính đến 31/12/2023 đạt 63,69%.

 

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 38, Điều 40 Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT; Chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của các thông tin, số liệu, diện tích đất có rừng và đất lâm nghiệp, độ che phủ rừng trình UBND tỉnh.

 

UBND các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan thực hiện quản lý, theo dõi và cập nhật diễn biến rừng các năm tiếp theo theo quy định.

 

Chi tiết văn bản, xem tại đây!

 

Lê Hằng - Trần Tiến