Chủ nhật, Ngày 21/04/2024 -

Triển khai trình Quốc hội thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất
Ngày đăng: 29/02/2024  14:28
Mặc định Cỡ chữ
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 73/TB-VPCP ngày 29/02/2024 Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về việc triển khai trình Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất đối với đất khác và thí điểm tách công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập.

 

Theo đó, ngày 26/02/2024, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp triển khai trình Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất đối với đất khác và thí điểm tách công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường và của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ý kiến phát biểu của các bộ, cơ quan, địa phương, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà kết luận như sau:

 

Đối với Đề án thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất đối với đất khác: Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, hiệp hội liên quan xong trước ngày 10 tháng 3 năm 2024; đồng thời gửi hồ sơ trình đến Bộ Tư pháp thẩm định, trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội trình Chính phủ thông qua. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ trình đảm bảo đúng trình tự, thủ tục của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Nội dung Đề án phải nêu rõ tình hình, thực trạng vướng mắc cần giải quyết; đề xuất nội dung thí điểm phải xác định rõ phạm vi, quy mô, đối tượng, tiêu chí và thời gian sơ kết, tổng kết Đề án.

 

Đối với Đề án thí điểm tách công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập. Bộ Kế hoạch và Đầu tư: (i) đề nghị các Bộ, ngành, địa phương đề xuất danh mục dự án có vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng cần tách thành dự án độc lập; (ii) hoàn thiện hồ sơ trình đảm bảo đúng trình tự, thủ tục của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Nội dung Đề án đề xuất thí điểm chỉ công bố chính sách với đối tượng thí điểm là các dự án đầu tư công nhóm B, C và giao các Bộ, ngành, địa phương chịu trách nhiệm trong việc lựa chọn, đề xuất danh mục dự án đảm bảo kế hoạch đầu tư công trung hạn.

 

Trước ngày 07 tháng 3 năm 2024, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gửi báo cáo thực trạng, đề xuất cụ thể về giải quyết vướng mắc liên quan đến việc: (1) thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất đối với đất khác; (2) tách bồi thường, giải phóng mặt bằng của các dự án đầu tư công nhóm B, C gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo.

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ vào thời điểm trình Quốc hội xây dựng kế hoạch chi tiết và triển khai thực hiện việc lập, trình Đề án theo đúng trình tự, thủ tục của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; bổ sung các thông tin số liệu làm rõ những vướng mắc, sự cần thiết, phạm vi điều chỉnh và chính sách thí điểm của Nghị quyết.

 

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương trình Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép đưa 02 Đề án thí điểm nêu trên vào Chương trình làm việc của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV, tháng 5 năm 2024 đảm bảo theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật./.

 

                                                                                                             Trịnh Minh