Chủ nhật, Ngày 21/04/2024 -

Khẩn trương triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày đăng: 01/03/2024  13:21
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 28/02/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 680/UBND-NC về việc khẩn trương triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Văn bản số 7583/BNV-TCBC ngày 23/12/2023, chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 58/UBND-NC ngày 08/01/2024 về việc triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập và hướng dẫn của Sở Nội vụ, khẩn trương xây dựng Đề án vị trí việc làm công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng quy định gửi Sở Nội vụ thẩm định trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Hoàn thành chậm nhất ngày 10/3/2024.

 

Giao Sở Nội vụ thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt vị trí việc làm theo quy định; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của các đơn vị, địa phương và đưa nội dung này thành một tiêu chí để đánh giá xếp loại cơ quan, đơn vị năm 2024. Các đơn vị chậm trễ, không thực hiện đúng theo các chỉ đạo của UBND tỉnh thì thủ trưởng đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Nguyễn Hiệp - Khắc Điệp