Chủ nhật, Ngày 21/04/2024 -

Tăng cường thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024
Ngày đăng: 01/03/2024  14:10
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 01/3/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 711/UBND-KTTH về việc tăng cường thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

 

Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao:

 

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 19/01/2024 của UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024.

 

Đẩy mạnh triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động đối thoại, trao đổi và tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp trong phạm vi thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền hướng xử lý theo đúng quy định của pháp luật; chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra, áp dụng nguyên tắc hậu kiểm theo thông lệ quốc tế; tăng cường công tác truyền thông về nỗ lực và sáng kiến cải cách, cải thiện môi trường kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu UBND tỉnh: Tiếp tục quản lý, vận hành hiệu quả Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh nhằm thực hiện tốt công tác số hóa, tái sử dụng, chia sẻ dữ liệu số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, giúp cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục theo hướng người dân chỉ phải khai báo, cung cấp thông tin một lần.

 

Tiếp tục định kỳ hàng tháng công bố kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp dựa trên dữ liệu theo thời gian thực đến từng cơ quan, đơn vị, địa phương theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 4022/UBND-TTHCC ngày 20/11/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương theo dõi, đôn đốc, đánh giá, giám sát quá trình thực hiện Chương trình hành động về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024 trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền theo đúng quy định./.

 

Vũ Huệ - Trần Khoa