Chủ nhật, Ngày 21/04/2024 -

Triển khai Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các CTMTQG
Ngày đăng: 01/03/2024  19:55
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 01/3/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 709/UBND-KTTH về việc triển khai Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG). Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu:

Thành viên Ban Chỉ đạo các CTMTQG tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương nghiên cứu các cơ chế, chính sách đặc thù tại Nghị quyết số 111/2024/QH15 để tổ chức triển khai thực hiện ngay; đồng thời rà soát, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành, sửa đổi, bổ sung các Nghị quyết của HĐND tỉnh hoặc ban hành, sửa đổi, bổ sung các Quyết định của UBND tỉnh theo thẩm quyền liên quan đến các cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các CTMTQG trên địa bàn tỉnh phù hợp với quy định tại Nghị quyết số 111/2024/QH15 và tình hình thực tế của địa phương.

 

Quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 111/2024/QH15, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc (nếu có), các đơn vị, địa phương có văn bản gửi các cơ quan chủ trì các CTMTQG (Ban Dân tộc tỉnh, Sở LĐTB&XH, Sở Nông nghiệp và PTNT) để tổng hợp, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, các cơ quan liên quan để kịp thời hướng dẫn theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền chỉ đạo xử lý theo quy định.

 

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Kon Tum theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù ngay sau khi có hướng dẫn thực hiện của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các CTMTQG giai đoạn 2021-2025 tại điểm a, b, c mục 2 Công văn số 1058/VPCP-QHĐP ngày 19/02/2024 của Văn phòng Chính phủ).

 

Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù về ban hành quy định trình tự, thủ tục, tiêu chí, mẫu hồ sơ lựa chọn dự án phát triển sản xuất (trong trường hợp cần sửa đổi, bổ sung trình tự, thủ tục, tiêu chí, mẫu hồ sơ lựa chọn dự án trong hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc nội dung các CTMTQG đã được HĐND tỉnh ban hành).

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 111/2024/QH15 và các nhiệm vụ được giao tại Văn bản này; tiếp tục phối hợp với các đơn vị, địa phương rà soát, kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh theo quy định./.

Vũ Huệ - Thanh Toàn