Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
Ngày đăng: 04/03/2024  13:38
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 02/03/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 719/UBND-KGVX về việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.

 

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ khẩn trương thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp theo đề nghị của các địa phương, đơn vị theo quy định.

 

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các địa phương, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định (sau khi Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng)

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Nội vụ và các địa phương, đơn vị có liên quan tham mưu triển khai thực hiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định.

 

Trường Cao đẳng Kon Tum; UBND các huyện: Kon Rẫy, Tu Mơ Rông, Đăk Glei, Ngọc Hồi, Đăk Tô, Đăk Hà, Sa Thầy, Kon Plông khẩn trương xây dựng, hoàn thiện đề án vị trí việc làm gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Nội vụ.

 

Triển khai thực hiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp theo thẩm quyền phân cấp quản lý cán bộ hiện hành (sau khi hoàn thành việc phê duyệt đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập).

 

Trần Huệ - Diệu Linh