Thứ 3, Ngày 25/06/2024 -

Tăng cường triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh năm 2024 và trong thời gian tới
Ngày đăng: 05/03/2024  14:55
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 05/3/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 762/UBND-NC về việc tăng cường triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh năm 2024 và trong thời gian tới.

 

Theo đó, các sở, ban ngành thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ thuộc đề án 06 đã được phê duyệt và ý kiến chỉ đạo của Tổ Công tác triển khai Đề án 06 Chính phủ; Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 18/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường triển khai thực hiện Đề án 06 đảm bảo tiến độ, chất lượng.

 

Trong năm 2024, tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11 tháng 02 năm 2024 và Kế hoạch số 574/KH-TCT ngày 19 tháng 02 năm 2024 của Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh năm 2024 đảm bảo tiến độ đề ra.

 

Định kỳ hàng tháng (trước ngày 15 hàng tháng), hàng quý (trước ngày 15 tháng cuối cùng của quý), 6 tháng (trước ngày 15 tháng 6), 01 năm (trước ngày 15 tháng 12) báo cáo kết quả về Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh (qua Công an tỉnh) để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

 

Công an tỉnh (Cơ quan thường trực Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và địa phương trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 06 đảm bảo tiến độ, chất lượng; định kỳ, tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh gửi Tổ công tác triển khai Đề án 06 Chính phủ theo đúng quy định.

 

          Đình Trung - Tuấn Dũng