Thứ 3, Ngày 25/06/2024 -

Triển khai tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
Ngày đăng: 05/03/2024  15:00
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 05/3/2024, UBND tỉnh có Công văn số 750/UBND-NNTN triển khai Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 06/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng.

 

Theo đó, yêu cầu các sở, ban ngành; UBND các huyện, thành phố và các đơn vị chủ rừng tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt pháp luật về lâm nghiệp nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng, ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần giảm nhẹ thiên tai; tổ chức thực hiện tốt “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

 

Tiếp tục thực hiện nghiêm, có hiệu quả chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, trong đó chú trọng kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, nhất là rừng tự nhiên, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp của các địa phương, đơn vị theo đúng quy định của pháp luật; xác định rõ vai trò của người đứng đầu trong việc để xảy ra vi phạm.

 

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 19/01/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

 

Khẩn trương tổ chức thực hiện và hoàn thành việc giao đất, giao rừng, cho thuê rừng gắn với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp theo Nghị quyết số 100/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội; sớm hoàn thành việc tham mưu, điều chỉnh Quyết định 1047/QĐ-UBND ngày 10/11/2021 của UBND tỉnh và tổ chức thực hiện công tác giao đất, giao rừng đối với diện tích rừng do UBND cấp xã quản lý về các đơn vị chủ rừng quản lý, bảo vệ theo quy định. Mục tiêu đến năm 2025 bảo đảm tất cả diện tích rừng và đất được quy hoạch cho phát triển lâm nghiệp phải được giao, cho thuê đến những chủ rừng thực sự.

 

Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, theo dõi hiện trạng, diễn biến rừng; xây dựng, cập nhật kịp thời cơ sở dữ liệu về tài nguyên rừng; thực hiện điều tra rừng, xác định hiện trạng diện tích, trữ lượng rừng, trữ lượng các - bon của rừng để quản lý rừng bền vững, nhằm phát huy giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng, góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp...

 

Lê Hằng - Trần Tiến