Thứ 3, Ngày 25/06/2024 -

Triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em trên địa bàn tỉnh năm 2024
Ngày đăng: 06/03/2024  16:05
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 05/3/2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 749/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em trên địa bàn tỉnh năm 2024.

 

Theo đó, Kế hoạch nhằm mục đích thống nhất chỉ đạo, điều hành công tác trẻ em; thực hiện tốt quyền trẻ em, phát triển toàn diện trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em trên địa bàn tỉnh, nhất là công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, ngăn ngừa và đẩy lùi các nguy cơ gây tổn hại đối với trẻ em.

 

Tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách, chương trình và vận động xã hội để giảm khoảng cách về cơ hội phát triển và tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế, giáo dục, bảo vệ chăm sóc trẻ em, vui chơi giải trí và các dịch vụ phúc lợi xã hội của trẻ em; đảm bảo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt được quan tâm giúp đỡ bằng mọi hình thức (kể cả vật chất lẫn tinh thần).

 

Kế hoạch đưa ra 4 mục tiêu với 24 chỉ tiêu cụ thể để thực hiện.

 

Để đạt được các mục tiêu và chỉ tiêu đã đề ra Kế hoạch đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện như: Triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các chính sách, giải pháp và lồng ghép các nguồn lực từ các chương trình, dự án có liên quan; Hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho trẻ em; đặc biệt là trẻ em vùng dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, ô nhiễm môi trường; Tổ chức điều tra, xử lý, bảo vệ an toàn cho trẻ em là nạn nhân bị xâm hại, bạo lực; phòng ngừa, quản lý, giáo dục trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật; tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em; Tăng cường công tác tuyên truyền và hỗ trợ trẻ em để nâng cao nhận thức về tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, xâm hại tình dục trẻ em trong cộng đồng và gia đình; Quan tâm các hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em. Phấn đấu tăng tỷ lệ các xã, phường, thị trấn có điểm văn hóa, vui chơi dành cho trẻ em; Quan tâm đối tượng trẻ em từ 7 tuổi trở lên được hỏi ý kiến về các vấn đề của trẻ em với các hình thức phù hợp; phấn đấu tăng tỷ lệ trẻ em được nâng cao nhận thức, năng lực về quyền tham gia của trẻ em; tăng tỷ lệ trẻ em từ 11 tuổi trở lên được tham gia vào các mô hình, hoạt động thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em trên địa bàn toàn tỉnh...

 

Trần Huệ - Phan Phượng