Thứ 3, Ngày 25/06/2024 -

Chỉ đạo triển khai Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số
Ngày đăng: 14/03/2024  15:14
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 14/3/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 851/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác triển khai thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số (DTTS).

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy vai trò của già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tăng cường cung cấp thông tin, truyền thông, vận động, tư vấn, can thiệp, hỗ trợ nhằm tăng cường khả năng tiếp cận thông tin và huy động sự tham gia của cộng đồng, nhất là địa bàn vùng đồng bào DTTS, góp phần giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

 

Thường xuyên đổi mới và đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền phù hợp với phong tục, tập quán và nhận thức của đồng bào các DTTS. Nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, đảm bảo ngắn gọn, thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện đến cán bộ, người dân, nhất là đồng bào DTTS ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn nhằm xóa bỏ các hủ tục, phong tục lạc hậu, làm thay đổi nếp nghĩ cách làm, ngăn ngừa và giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, góp phần nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực vùng đồng bào DTTS.

 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thường xuyên bám sát cơ sở, theo dõi, nắm bắt thông tin, kịp thời phát hiện các cặp chưa đủ tuổi kết hôn nhưng chung sống với nhau như vợ chồng và các trường hợp mẹ đơn thân sinh con dưới 18 tuổi, từ đó có các biện pháp tuyên truyền, vận động, can thiệp và xử lý theo quy định của pháp luật, hương ước, quy ước thôn làng. Triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình điểm “Can thiệp làm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” tại các xã....

Trần Huệ - Diệu Linh