Thứ 3, Ngày 25/06/2024 -

Tăng cường phòng chống bạo lực học đường phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 15/03/2024  15:37
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 15/3/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 861/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục quán triệt và chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định, nhiệm vụ, giải pháp về công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; phòng ngừa tội phạm và phòng chống vi phạm pháp luật; giáo dục đạo đức, lối sống; văn hóa ứng xử, kỹ năng sống trong học sinh, sinh viên theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

 

Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh đoàn đẩy mạnh truyền thông, phổ biến, nhân rộng các mô hình phối hợp hiệu quả giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên; triển khai hoạt động tư vấn tâm lý và công tác xã hội trường học. Triển khai các hoạt động giáo dục phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội phù hợp với các cấp học theo tài liệu hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Tăng cường tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên, nhân viên phụ trách công tác tư vấn tâm lý, công tác Đoàn, Hội, Đội về kỹ năng ứng xử với mạng xã hội liên quan đến bạo lực học đường, giáo dục an toàn, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội đối với trẻ em, học sinh, sinh viên; tăng cường kỹ năng xử lý các tình huống có liên quan tới việc phát sinh bạo lực học đường; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục trong đảm bảo an toàn trường học.

 

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp với các cơ quan, ban, ngành của địa phương xây dựng và đồng bộ hoá hệ thống dữ liệu quản lý thông tin người học trên địa bàn để theo dõi; kịp thời tiếp nhận thông tin, phối hợp xử lý và thống kê, báo cáo về tình hình vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, các hành vi bạo lực học đường liên quan đến trẻ em, học sinh, sinh viên.

 

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp với chính quyền, công an địa phương thực hiện tốt chế độ giao ban về công tác an ninh, trật tự, an toàn trường học. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh, tổ chức chính trị - xã hội có liên quan và địa phương tổ chức kiểm tra, đánh giá và xây dựng cơ chế báo cáo thường xuyên, đột xuất về công tác phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong các nhà trường, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

 

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan căn cứ quy định có liên quan và tình hình thực tiễn của địa phương để tham mưu có giải pháp chỉ đạo, hướng dẫn tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh cho phù hợp.

 

UBND các huyện, thành phố căn cứ tình hình thực tế của địa phương có giải pháp chỉ đạo phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên trên địa bàn; tăng cường quản lý, tuyên truyền vận động các cơ sở kinh doanh lưu trú cho học sinh, sinh viên làm tốt công tác phối hợp với nhà trường, gia đình trong quản lý học sinh, sinh viên trên địa bàn.

 

Bố trí kinh phí theo quy định của pháp luật và các nguồn lực cần thiết khác để bảo đảm thực hiện công tác quản lý, chỉ đạo, phối hợp giữa các cấp chính quyền, nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội nhằm giáo dục và bảo vệ trẻ em, học sinh, sinh viên.

 

Chỉ đạo khai thác sử dụng các thiết chế về văn hóa, xây dựng môi trường sống trong cộng đồng và xây dựng môi trường văn hóa học đường xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện, đảm bảo đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất nhằm tăng cường hoạt động thể chất, văn hóa, giải trí lành mạnh cho trẻ em, học sinh, sinh viên.

 

Quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các nhà trường thuộc quyền quản lý thực hiện công tác giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa học đường, kỹ năng sống, công tác tư vấn tâm lý, công tác xã hội, phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội đối với trẻ em, học sinh, sinh viên. Chỉ đạo xây dựng, triển khai thí điểm và nhân rộng mô hình phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, tội phạm, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên tại địa phương.

 

Chỉ đạo chính quyền cấp xã thực hiện tốt chế độ giao ban công tác an ninh, trật tự, an toàn trường học với nhà trường và công an địa phương. Biểu dương khen thưởng, nhân rộng mô hình phối hợp tiêu biểu, hiệu quả của nhà trường và các ban, ngành, tổ chức, đoàn thể tại địa phương.

 

Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội về phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn trong học sinh, sinh viên và báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, báo cáo cơ quan liên quan theo quy định.

 

Tuấn Tài - Huy Thông