Thứ 3, Ngày 25/06/2024 -

Triển khai công tác gia đình năm 2024
Ngày đăng: 21/03/2024  10:41
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 20/3/2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 925/KH-UBND về việc triển khai công tác gia đình năm 2024.

 

Kế hoạch đề ra mục tiêu: 100% công chức, viên chức và người lao động phụ trách công tác gia đình từ tỉnh đến cơ sở được tập huấn công tác quản lý nhà nước về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

 

90% hộ gia đình được cung cấp kiến thức, kỹ năng về giáo dục gia đình, thực hiện bình đẳng giới trong gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình; chăm sóc, bảo vệ, phòng chống xâm hại trẻ em, đảm bảo quyền tham gia của trẻ em trong gia đình, phụng dưỡng và phát huy vai trò người cao tuổi trong gia đình.

 

65% các xã, phường, thị trấn thành lập mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; mỗi năm 01 lần các câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình được tổ chức tập huấn và hướng dẫn nội dung sinh hoạt. 85% hộ gia đình được cung cấp thông tin về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về gia đình; phúc lợi, dịch vụ xã hội hỗ trợ các hộ gia đình chính sách, gia đình nghèo, gia đình cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. 75% trở lên hộ gia đình thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Giảm 10% số vụ bạo lực gia đình.

 

Để đạt được các mục tiêu đề ra các nội dung cần triển khai gồm: Tiếp tục quán triệt, triển khai các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Quyết định, Kế hoạch, Chương trình, Đề án về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh.

 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông thay đổi nhận thức, hành vi về phòng, chống bạo lực gia đình bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng nhóm đối tượng như: Tuyên truyền cổ động trực quan, truyền thông trực tiếp, tuyên truyền trên đài truyền hình, đài phát thanh, hệ thống thông tin cơ sở tại các xã, phường, thị trấn; các cổng, trang thông tin điện tử, báo điện tử, mạng xã hội,…

 

Tổ chức các diễn đàn, đối thoại, tọa đàm, hội nghị, hội thảo, sinh hoạt chuyên đề, hội thi tìm hiểu pháp luật, sáng tác, các chương trình sân khấu hóa tuyên truyền, giao lưu văn nghệ, thể thao; biên soạn, biên tập, phát hành các tài liệu tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc; biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình,…

 

Tăng cường công tác phối hợp liên ngành về thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình nhằm phát huy tối đa hiệu lực, hiệu quả trong triển khai, thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình và thực hiện công tác gia đình.

 

Tuấn Tài - Huy Thông