Thứ 3, Ngày 25/06/2024 -

Triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa
Ngày đăng: 21/03/2024  10:43
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 20/3/2024, UBND tỉnh có Công văn số 917/UBND-NNTN về việc triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa năm 2024.

 

Theo đó, đề nghị UBND các huyện, thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa theo đúng quy định của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT và chỉ đạo các đơn vị cơ quan chuyên môn tổ chức triển khai, hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn, người dân xây dựng và thực hiện kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa trên địa bàn đảm bảo đúng quy định. Giám sát, kiểm tra chặt chẽ việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa.

 

Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu những mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa đạt hiệu quả cao, có khả năng nhân rộng để người dân trên địa bàn áp dụng. Đồng thời, hỗ trợ đầu tư thực hiện các mô hình chuyển đổi để Nhân dân học tập, nhân rộng.

 

Đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa; thực hiện lồng ghép các nguồn vốn để triển khai các cơ chế, chính sách khuyến khích chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa để nâng cao hiệu quả trên đơn vị diện tích.

 

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa phạm vi toàn tỉnh năm 2024; kịp thời đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế và theo quy định của pháp luật.

 

Phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan trong công tác chỉ đạo, tuyên truyền vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa; hướng dẫn thực hiện thủ tục đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa theo quy định quy định của pháp luật./.

 

                                                                             Lê Hằng – Thanh An