Thứ 7, Ngày 25/05/2024 -

Kết quả đánh giá Chuyển đổi số năm 2023 của các cơ quan HCNN trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 12/04/2024  20:26
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 11/4/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 205/QĐ-UBND phê duyệt kết quả đánh giá Chuyển đổi số năm 2023 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, khối các cơ quan cấp tỉnh, có 19/20 cơ quan xếp loại Khá; 01/20 cơ quan xếp loại Trung bình. Đối với UBND các huyện, thành phố, có 9/10 địa phương xếp loại Trung bình; 1/10 địa phương xếp loại Yếu.

 

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ Chỉ số đánh giá Chuyển đổi số năm 2023, tổ chức quán triệt, rút kinh nghiệm, có giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số, cải thiện Chỉ số chuyển đổi số trong những năm tiếp theo.

 

Giao Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện sau đánh giá; phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn các địa phương, đơn vị khắc phục những tồn tại; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

 

Chi tiết văn bản, xem tại đây!

 

Cổng TTĐT tỉnh