Thứ 7, Ngày 25/05/2024 -

Tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban TVTU về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực
Ngày đăng: 12/04/2024  20:01
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 11/4/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1247/UBND-NC về việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 07/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 23-CT/TU. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để cả hệ thống chính trị và toàn xã hội nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm, đồng thuận và tích cực tham gia công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.

 

Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý, gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị. Thực hiện tốt việc công khai, dân chủ trong công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; điều chuyển, thay thế những cán bộ lãnh đạo, quản lý có biểu hiện tham nhũng, uy tín giảm sút, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; triển khai hiệu quả việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

 

Triển khai hiệu quả quy định về kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên các lĩnh vực; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm, đồng bộ về đảng và hành chính đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến vi phạm; trong quá trình thanh tra, kiểm tra, giám sát nếu phát hiện sai phạm có dấu hiệu tội phạm phải chuyển ngay hồ sơ vụ việc đến cơ quan điều tra có thẩm quyền để điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật…

 

Lê Thiện - Minh Tuấn