Thứ 3, Ngày 25/06/2024 -

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nổi bật từ ngày 08 - 14/4/2024
Ngày đăng: 14/04/2024  23:00
Mặc định Cỡ chữ
(http://kontum.gov.vn): Rà soát, quản lý tem điện tử thuốc lá, rượu; Điều chỉnh cục bộ Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thị trấn Đăk Hà; Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện quy chế văn hóa công sở, đạo đức công vụ; Kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện công tác khuyến nông; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động khai thác khoáng sản; Điều chỉnh mức hỗ trợ tiền điện hàng tháng cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội; Phê duyệt kết quả đánh giá Chuyển đổi số năm 2023 của các cơ quan HCNN; Đẩy nhanh tiến độ phân bổ và thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024; Xử lý, khắc phục hậu quả vụ TNGT xảy ra trên địa bàn huyện Kon Rẫy... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 08 - 14/4/2024.

 

Ảnh minh họa

 

Rà soát, quản lý tem điện tử thuốc lá, rượu

 

Tại Công văn số 1186/UBND-KTTH ngày 08/4, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đến người nộp thuế các quy định pháp luật về sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá theo quy định. Chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp tăng cường kiểm tra, xử phạt hành vi vi phạm quy định về dán tem đối với rượu và thuốc lá theo Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ.

 

Các địa phương rà soát, tổng hợp, thống kê các tổ chức, cá nhân sản xuất rượu, thuốc lá đủ điều kiện sản xuất, tiêu thụ ổn định, thực tế đang hoạt động trên địa bàn phải đăng ký và xem xét cấp phép sản xuất, đăng ký sử dụng tem, kê khai nộp thuế. Định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

 

Điều chỉnh cục bộ Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thị trấn Đăk Hà

 

Tại Quyết định số 195/QĐ-UBND ngày 08/4, UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà đến năm 2025: (a) Điều chỉnh cục bộ chức năng sử dụng đất của khu đất tại Tổ dân phố 10, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà với diện tích khoảng 29.208m2 từ đất ở mật độ cao thành đất an ninh; (b) Điều chỉnh cục bộ chức năng sử dụng đất của khu đất tại Tổ dân phố 7, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà với diện tích khoảng 1.396,2m2 (từ đất quy hoạch Trung tâm giáo dục thường xuyên (diện tích khoảng 999,87m2); đất ở đô thị (diện tích khoảng 85,16m2) và đất giao thông (diện tích khoảng 311,16m2) thành đất an ninh.

 

UBND tỉnh giao UBND huyện Đăk Hà tổ chức công bố, công khai nội dung điều chỉnh cục bộ nêu trên; tổ chức quản lý, cập nhật vào các đồ án quy hoạch đô thị có liên quan, đảm bảo phù hợp với Quy chuẩn quốc gia về Quy hoạch xây dựng; triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng, đất đai, đầu tư, xây dựng và pháp luật hiện hành liên quan; không làm thất thoát tài sản, ngân sách nhà nước.

 

Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người

 

Tại Công văn số 1180/UBND-NC ngày 08/4, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Trung ương, của địa phương về công tác phòng chống tội phạm nói chung và tội phạm giết người nói riêng trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật để người dân biết, nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành pháp luật; nhất là các đối tượng thanh thiếu niên, người lao động, học sinh, sinh viên... ở các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới.

 

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới tạo nền tảng triển khai các biện pháp phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, góp phần xây dựng cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân.

 

Triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động, đặc biệt là đối với các nhóm đối tượng bị tác động, ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế khó khăn; giải quyết kịp thời, triệt để khiếu nại, tố cáo không để phức tạp kéo dài phát sinh hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự và các mâu thuẫn xã hội là nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm giết người.

 

Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm giết người nói riêng; gắn trách nhiệm người đứng đầu ở các đơn vị, địa phương không thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, thi hành án dân sự, giải quyết mâu thuẫn, hòa giải... để xảy ra tội phạm giết người; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người trên địa bàn.

 

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện quy chế văn hóa công sở, đạo đức công vụ

 

Tại Công văn số 1176/UBND-NC ngày 08/4, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện quy chế văn hóa công sở, đạo đức công vụ và kỷ luật, kỷ cương hành chính; Tiếp tục chỉ đạo, quán triệt các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh; Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh....

 

Thường xuyên tổ chức tự kiểm tra đột xuất việc chấp hành quy định về giờ giấc làm việc, quy chế văn hóa công sở, kỷ luật, kỷ cương hành chính nội bộ đối với các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm thuộc thẩm quyền quản lý. Quá trình tự kiểm tra phải lập thành biên bản để xử lý, đồng thời theo dõi, đánh giá mức độ xếp loại cuối năm đối với tập thể, cá nhân vi phạm.

 

Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ về việc thực hiện Quy chế văn hóa công sở, đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính (báo cáo rõ số trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy chế văn hóa công sở, đạo đức công vụ phát hiện, xỷ lý; công tác tự kiểm tra nội bộ trong kỳ báo cáo nếu có) về UBND tỉnh theo quy định.

 

Kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh

 

Theo Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 09/4 của Chủ tịch UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh được kiện toàn lại, cụ thể: Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịch UBND tỉnh; Phó Chủ tịch thứ nhất là Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách Khối văn hóa xã hội; Giám đốc Sở Nội vụ là Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng; Mời Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tham gia Hội đồng với tư cách Phó Chủ tịch Hội đồng.

 

Sở Nội vụ là cơ quan thường trực của Hội đồng; Hội đồng có con dấu riêng, do cơ quan thường trực quản lý.

 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 23/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Kon Tum.

 

Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện công tác khuyến nông

 

Tại Công văn số 1211/UBND-NNTN ngày 09/4, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND  các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác khuyến nông nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả sản xuất của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng NTM, đáp ứng được các yêu cầu nhiệm vụ về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong giai đoạn mới, như:

 

Hiện nay, trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng và nguy cơ hạn hán kéo dài, thường xuyên theo dõi, kiểm tra và hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật cho các mô hình, dự án đã triển khai trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Hướng dẫn, khuyến cáo người dân bố trí cơ cấu giống và thời vụ gieo trồng vụ mùa năm 2024; thực hiện các biện pháp chủ động phòng chống hạn hán và thiếu nước cho cây trồng; phòng, chống các loại sâu bệnh hại, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.

 

Tăng cường chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp thông qua các mô hình trình diễn khuyến nông, các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia, dự án khoa học công nghệ,... góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm nông nghiệp, trong đó tập trung vào các đối tượng sản phẩm chủ lực, thế mạnh của địa phương.

 

Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ tiêu sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản và phát triển nông thôn năm 2024; xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, đánh giá thực hiện các chỉ tiêu sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản và phát triển nông thôn năm 2024 tại cơ sở.

 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động khai thác khoáng sản

 

Tại Công văn số 1233/UBND-NNTN ngày 10/4, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy Đảng, phòng  ban chức năng và chính quyền cơ sở trong việc ngăn chặn tình trạng khai thác khoáng sản trái pháp luật trên địa bàn; xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, liên tục của địa phương.

 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện kịp thời và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động khoáng sản, nhất là các hành vi: không lắp đặt hoặc đã lắp đặt trạm cân, camera giám sát nhưng không đưa vào vận hành, hoạt động theo quy định; khai báo sản lượng khoáng sản khai thác không đúng thực tế. Kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi khai thác khoáng sản trái phép, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp trên địa bàn quản lý.

 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong việc quản lý đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường... trong hoạt động khoáng sản; trong đó chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định đối với các hành vi: Khai thác khoáng sản không có thiết kế mỏ, khai thác ngoài mốc giới, không đúng thiết kế và công nghệ khai thác đã duyệt; khai báo sai sản lượng khoáng sản khai thác thực tế, không thực hiện công tác thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản; gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; tác động xấu đến cảnh quan môi trường, di tích lịch sử - văn hóa,… Tăng cường phối hợp với cơ quan Thuế kiểm soát chặt chẽ sản lượng khoáng sản khai thác thực tế của các tổ chức, cá nhân được cấp phép trên địa bàn tỉnh.

 

Điều chỉnh mức hỗ trợ tiền điện hàng tháng cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội

 

Tại Quyết định số 203/QĐ-UBND ngày 10/4, UBND tỉnh điều chỉnh mức hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh, cụ thể: 56.000 đồng/hộ/tháng từ tháng 7/2023 đến tháng 10/2023; 58.500 đồng/hộ/tháng từ tháng 11/2023 đến tháng 6/2024; 59.500 đồng/hộ/tháng từ tháng 7/2024 trở đi (cho đến khi có quy định mới về mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hoặc điều chỉnh mức thuế suất thuế giá trị gia tăng).

 

UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm rà soát, chi trả cho các đối tượng theo mức hỗ trợ trên; đối với kinh phí thực hiện chính sách năm 2024 các huyện, thành phố đã thực hiện chi trả theo mức hỗ trợ cũ thì thực hiện bù trừ khi hỗ trợ các đối tượng trong các tháng tiếp theo trong năm 2024 theo quy định. Đồng thời, khẩn trương thực hiện bù trừ phần kinh phí đã chi trả vượt mức quy định năm 2023 với phần kinh phí hỗ trợ đối tượng năm 2024, phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh, huyện lập thủ tục nộp khôi phục phần kinh phí chênh lệch thừa (sau khi bù trừ nêu trên) trong niên độ 2023 (hạch toán giảm chi ngân sách).

 

Phê duyệt kết quả đánh giá Chuyển đổi số năm 2023 của các cơ quan HCNN

 

Tại Quyết định số 205/QĐ-UBND ngày 11/4, UBND tỉnh phê duyệt kết quả đánh giá Chuyển đổi số năm 2023 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, cụ thể: Khối các cơ quan cấp tỉnh, 19/20 cơ quan xếp loại Khá, 01/20 cơ quan xếp loại Trung bình. Đối với UBND các huyện, thành phố, 9/10 địa phương xếp loại Trung bình; 1/10 địa phương xếp loại Yếu.

 

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ Chỉ số đánh giá Chuyển đổi số năm 2023, tổ chức quán triệt, rút kinh nghiệm, có giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số, cải thiện Chỉ số chuyển đổi số trong những năm tiếp theo.

 

Đẩy nhanh tiến độ phân bổ và thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024

 

Tại Công văn số 1250/UBND-KTTH ngày 11/4, UBND yêu cầu các đơn vị, địa phương và các Chủ đầu tư đề cao trách nhiệm, tập trung chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, trong đó tập trung một số nội dung trọng tâm, như:

 

Quán triệt và thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của đầu tư công đối với phát triển kinh tế - xã hội; xác định giải ngân đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, cần phải tập trung ưu tiên lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Người đứng đầu các đơn vị được giao làm chủ đầu tư các dự án chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh trong việc chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được UBND tỉnh chỉ đạo.

 

Khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 theo đúng quy định, không để tiếp tục chậm trễ; việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn phải bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, phù hợp với khả năng thực hiện, giải ngân và đúng các quy định pháp luật về đầu tư công.

 

Tập trung thực hiện các biện pháp, giải pháp linh hoạt, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả để quyết liệt đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm, dự án liên vùng, có tác động lan tỏa,... Việc đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công phải gắn với bảo đảm chất lượng công trình, dự án, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí.

 

Lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án và tuân thủ nghiêm kế hoạch giải ngân theo từng tháng, quý. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về đất đai, tài nguyên... Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ... Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; có chế tài xử lý nghiêm theo quy định các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, phiền hà, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong quản lý đầu tư công.

 

Xử lý, khắc phục hậu quả vụ TNGT xảy ra trên địa bàn huyện Kon Rẫy

 

Tại Công văn số 1276/UBND-HTKT ngày 14/4, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan và UBND huyện Kon Rẫy khẩn trương xử lý và khắc phục hậu quả vụ TNGT xảy ra trên địa bàn huyện Kon Rẫy ngày 13/4/2024, cụ thể:

 

Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh huy động tối đa đội ngũ y, bác sỹ, phương tiện, cơ số thuốc kịp thời cứu chữa các nạn nhân bị thương nhằm giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất về người và sức khỏe của người dân; tạo điều kiện thuận lợi để gia đình nhanh chóng tiếp cận các nạn nhân trong vụ tai nạn, làm các thủ tục liên quan đến nạn nhân tử vong.

 

Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng và Công an huyện Kon Rẫy khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giao thông làm cơ sở xử lý theo quy định; báo cáo kết quả điều tra ban đầu về UBND tỉnh trong ngày 15/4/2024.

 

Sở Giao thông vận tải rà soát, kiểm tra và khẩn trương có biện pháp khắc phục những bất cập về giao thông, điểm đen tai nạn giao thông (nếu có) tại khu vực xảy ra tai nạn giao thông nêu trên.

 

Văn phòng Ban ATGT tỉnh tham mưu an ATGT tỉnh kịp thời tổ chức thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân tử vong, người bị thương trong vụ tai nạn giao thông theo quy định.

 

UBND huyện Kon Rẫy chỉ đạo các lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường, tài sản của người bị tai nạn giao thông, tổ chức phân luồng, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại vị trí xảy ra tai nạn giao thông; phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông theo quy định.

 

Theo báo cáo của Ban ATGT tỉnh, vào khoảng 16h45' ngày 13/4/2024 tại Km157 - Quốc lộ 24 thuộc thôn Đăk Puih, xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải biển kiểm soát 81H-02799 kéo theo sơ mi rơ moóc biển kiểm soát 81R-01051 lưu thông theo hướng huyện Kon Rẫy đi thành phố Kon Tum với xe ô tô khách biển kiểm soát 50H-36598 chở theo 23 người lưu thông theo hướng ngược lại. Hậu quả làm 1 người chết, 4 người bị thương, 18 người bị xây xát, 2 phương tiện bị hư hỏng...

 

Thái Ninh