Thứ 3, Ngày 25/06/2024 -

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 1035/NQ-UBTVQH15 của UBTVQH
Ngày đăng: 16/04/2024  11:19
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 15/4/2024, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 2483/VPCP-QHĐP gửi các Phó Thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 1035/NQ-UBTVQH15 của UBTVQH

 

Theo đó, để triển khai thực hiện Nghị quyết số 1035/NQ-UBTVQH15 ngày 08 tháng 4 năm 2024 về hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV (bản chụp kèm theo) nghiêm túc, kịp thời và hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau:

 

Đề nghị các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách lĩnh vực trực tiếp chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nội dung, công việc, nhiệm vụ thuộc 02 lĩnh vực (tài chính, ngoại giao) được nêu trong Nghị quyết, bảo đảm kịp thời, chất lượng, hiệu quả và theo đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra.

 

Yêu cầu Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 1035/NQ-UBTVQH15 về hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV, trong đó lưu ý bảo đảm yêu cầu sau:

 

Xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết, trong đó xác định rõ lộ trình cụ thể, mốc thời gian và định lượng các chỉ tiêu, công việc cần thực hiện, đảm bảo hoàn thành đúng thời gian được nêu trong Nghị quyết;

 

Các Bộ: Tài chính, Ngoại giao chủ trì xây dựng và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện Nghị quyết tại phiên họp tháng 9 hàng năm.

 

Giao Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết; Nắm bắt tình hình thực hiện của các Bộ, cơ quan, địa phương để báo cáo Lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo kịp thời, hiệu quả./.

 

                                                                                                Trịnh Minh