Thứ 7, Ngày 25/05/2024 -

Tiếp tục tăng cường triển khai các giải pháp quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng
Ngày đăng: 16/04/2024  14:15
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 16/4/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1297/UBND-NNTN về việc tiếp tục tăng cường triển khai các giải pháp quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn kiểm soát việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng của người dân, nhất là hoạt động đốt nương làm rẫy; dừng ngay việc dùng lửa để xử lý thực bì và những hành vi dùng lửa khác có nguy cơ gây cháy rừng trong suốt thời kỳ cao điểm, nguy cơ cháy rừng cao.

 

Thực hiện tốt và có hiệu quả công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ phát triển rừng.

 

Kiểm tra, giám sát chặt chẽ các dự án (kể cả các dự án bắt đầu cho chủ trương khảo sát) có chuyển mục đích sử dụng rừng, nhất là các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác, không để xảy ra tình trạng lợi dụng việc thực hiện các dự án để vi phạm Luật Lâm nghiệp, gây thiệt hại lớn về rừng, ảnh hưởng môi trường sinh thái.

 

Thực hiện nghiêm việc phân công, phân cấp trách nhiệm trong quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp. Người đứng đầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị chủ rừng nâng cao vai trò trách nhiệm, trực tiếp chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ rừng có hiệu quả hơn và chịu trách nhiệm chính đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

 

UBND tỉnh yêu cầu UBND cấp huyện, cấp xã, các đơn vị chủ rừng, lực Kiểm lâm và các cơ quan chức năng xây dựng Phương án phòng cháy chữa cháy rừng để tổ chức thực hiện theo quy định; bố trí lực lượng tham gia trực, ứng cứu công tác phòng cháy chữa cháy rừng; đảm bảo phương tiện, vật tư, kinh phí để thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”. Chủ động bố trí kinh phí dự phòng của địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Có phương án sẵn sàng, chủ động di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm khi cần thiết, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân và nhà nước.

 

Thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về phòng cháy, chữa cháy rừng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Có phương án cụ thể, chi tiết, bố trí lực lượng thường trực tại các chốt, trạm để kiểm soát chặt chẽ người ra vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao; Rà soát, lập danh sách các khu rừng có nguy cơ cháy cao, đặc biệt chú trọng các khu rừng có lớp vật liệu cháy lớn trong rừng. Tổ chức trực ban, phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ tại những khu vực có mức cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ cấp III trở lên; tăng cường công tác tuần tra, canh gác, phát hiện sớm lửa rừng và đảm bảo lực lượng ứng trực, sẵn sàng huy động lực lượng tại chỗ xử lý ngay khi cháy rừng xảy ra.

Lê Hằng - Trần Tiến