Thứ 3, Ngày 25/06/2024 -

Tổ chức bình chọn và công bố 10 sự kiện nổi bật của tỉnh năm 2024
Ngày đăng: 16/04/2024  17:25
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 15/4/2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1289/KH-UBND về việc tổ chức bình chọn và công bố10 sự kiện nổi bật của tỉnh Kon Tum năm 2024.

 

Theo đó, mục đích của Kế hoạch là nhằm nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2024; quảng bá văn hóa, con người, những tiềm năng, lợi thế của tỉnh với bạn bè trong nước và quốc tế; tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của Nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh.

 

Sự kiện được bình chọn thuộc các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại với tiêu chí: Sự kiện có định tính, định lượng, tác động tích cực, lan tỏa rộng rãi và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; có thể một sự kiện hoặc một chuỗi sự kiện.

 

Các bước tổ chức thực hiện, gồm 6 bước: (1) Tổng hợp sự kiện nổi bật; (2) Các cơ quan báo chí tỉnh tổ chức lấy ý kiến bạn đọc; (3) Tổng hợp các sự kiện nổi bật; (4) Họp Hội đồng bình chọn; (5) Xây dựng clip về 10 sự kiện nổi bật; (6) Tổ chức công bố.

 

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh Quyết định thành lập Hội đồng bình chọn và Tổ giúp việc; Tổng hợp thông tin các sự kiện từ các thành viên Hội đồng; Hướng dẫn tổ chức tuyên truyền trước, trong và sau khi công bố kết quả bình chọn; Chỉ đạo tổ chức họp báo hoặc thông cáo báo chí cung cấp thông tin kết quả bình chọn và công bố 10 sự kiện nổi bật của tỉnh năm 2024.

 

Các cơ quan liên quan phối hợp rà soát, tham mưu Ban cán sự đảng UBND xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy danh sách 10 sự kiện nổi bật của tỉnh Kon Tum năm 2024; Xây dựng đoạn video clip giới thiệu 10 sự kiện nổi bật của tỉnh năm 2024.

 

Trần Huệ - Phi Cường