Thứ 7, Ngày 25/05/2024 -

Tiếp tục triển khai thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp
Ngày đăng: 19/04/2024  15:53
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 19/4/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1340/UBND-NNTN về việc tiếp tục triển khai thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn các địa phương tập trung chuyển đổi nhanh những diện tích cây trồng kém hiệu quả, năng suất thấp sang trồng các loại các loại cây ăn quả tập trung, quy mô đủ lớn, phù hợp với điều kiện sinh thái của từng huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

 

Kêu gọi, thu hút các thành phần kinh tế tham gia trồng rừng, dược liệu, các doanh nghiệp có tiềm lực tài chính, kỹ thuật, công nghệ đầu tư xây dựng nhà máy chế biến gỗ.

 

Tiếp tục xây dựng các mô hình trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi sản xuất theo các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế, liên kết theo chuỗi... đạt hiệu quả; đồng thời khảo sát, thu thập, đánh giá các mô hình sản xuất có hiệu quả để giới thiệu, phổ biến nhân rộng mô hình. Đưa công tác nhân rộng mô hình sản xuất có hiệu quả vào Chương trình phối hợp hàng năm giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các huyện, thành phố.

 

Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch củng cố, kiện toàn và phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và Chỉ thị củng cố, kiện toàn, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh; tuyên truyền, vận động thành lập mới Hợp tác xã nông nghiệp đảm bảo chỉ tiêu năm 2024; hướng dẫn xây dựng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ giữa hợp tác xã nông nghiệp với các doanh nghiệp, ưu tiên từ nguồn kinh phí của các Chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn vốn hợp pháp khác.

 

Hướng dẫn, hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp thực hiện chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, thu hút các doanh nghiệp đầu tư liên kết tiêu thụ sản phẩm thông qua hợp tác xã trên địa bàn. Đồng thời, theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại theo Bộ tiêu chí giám sát đánh giá để tổng hợp, báo cáo cấp thẩm quyền theo dõi, chỉ đạo./.

 

                                                                             Lê Hằng - Thanh An