Thứ 3, Ngày 25/06/2024 -

Công nhận kết quả đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập năm 2023
Ngày đăng: 23/04/2024  21:37
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 23/4/2024, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 217/QĐ-UBND công nhận kết quả đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập năm 2023 đối với 24 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, có 19 đơn vị xếp loại "Tốt" (số điểm đạt được từ 85 đến 100); 04 đơn vị xếp loại "Khá" (số điểm đạt được từ 70 đến dưới 85); 01 đơn vị xếp loại "Trung bình" (có số điểm từ 50 đến dưới 70).

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tổ chức công bố, công khai kết quả đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập cấp tỉnh trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị, địa phương theo quy định.

 

Công tác đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 22/2020/TT-BGDĐT ngày 06/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhằm tạo cơ hội và điều kiện cho thành viên trong đơn vị được học tập thường xuyên, học tập suốt đời, xây dựng mẫu hình công dân học tập trong các đơn vị, làm nòng cốt trong việc xây dựng các mô hình học tập trong cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội học tập; Cung cấp cơ sở để xây dựng kế hoạch thực hiện và huy động nguồn lực hỗ trợ việc học tập, bồi dưỡng nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc của các thành viên trong đơn vị; Là căn cứ để xem xét đánh giá kết quả công tác hằng năm của đơn vị và các thành viên trong đơn vị...

 

Chi tiết văn bản, xem tại đây!

 

Cổng TTĐT tỉnh