Thứ 3, Ngày 25/06/2024 -

Xây dựng Mô hình Tiếp công dân trực tuyến
Ngày đăng: 24/05/2024  16:15
Mặc định Cỡ chữ
Thanh tra Chính phủ vừa có Văn bản số 1058/TTCP-BTCDTW ngày 24/5/2024 gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc phối hợp, xây dựng Mô hình và tổ chức tiếp công dân trực tuyến.

Theo đó, thực hiện Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Văn bản số 723/TB- TTKQH ngày 19/02/2022 của Tổng Thư ký Quốc hội và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1291/VPCP-QHĐP ngày 28/02/2022 của Văn phòng Chính phủ, giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan, chính quyền địa phương nghiên cứu xây dựng Mô hình Tiếp công dân trực tuyến. Thực hiện nhiệm vụ trên, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã xây dựng, ban hành Quy chế và Mô hình thí điểm Tiếp công dân trực tuyến của TTCP (Quyết định số 748/QĐ- TTCP ngày 28/12/2023).

 

Nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác Tiếp công dân, đáp ứng trong kiện xã hội có dịch bệnh cũng như trong điều kiện xã hội bình thường; nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo; hạn chế tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp, phức tạp, mất an ninh, trật tự, tập trung tại các cơ quan Trung ương; đảm bảo thuận lợi, tiết kiệm nhân lực, thời gian, chi phí cho công tác Tiếp công dân và người dân. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan Tiếp công dân từ Trung ương đến địa phương; nâng cao hiệu quả, tạo sự thống nhất cao trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan có thẩm quyền các cấp. Thanh tra Chính phủ đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo, chủ động xây dựng Mô hình Tiếp công dân trực tuyến của địa phương (có thể tham khảo Mô hình của TTCP), phối hợp chặt chẽ với TTCP nhằm đảm bảo đồng bộ hệ thống; những địa phương đã xây dựng Mô hình Tiếp công dân trực tuyến, chủ động phối hợp để thống nhất phương thức kết nối giữa Ban Tiếp công dân Trung ương, Thanh tra Chính phủ với các buổi Tiếp công dân định kỳ của các địa phương từ đó tổng hợp, đánh giá, báo cáo Thủ tướng Chính phủ triển khai Mô hình Tiếp công dân trực tuyến trên phạm vi cả nước.

 

Thanh tra Chính phủ giao Ban Tiếp công dân Trung ương chủ trì, đầu mối phối hợp thực hiện./.

Trịnh Minh