Thứ 5, Ngày 04/06/2020 -

Triển khai quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 16/05/2019  16:22
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 14/5/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1139/KH-UBND về triển khai Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/012019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

 

Kế hoạch nhằm bảo đảm triển khai thống nhất, hiệu quả các nhiệm vụ được quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ; xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, sản phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc tổ chức thực hiện; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện...

 

Nội dung chính của Kế hoạch, gồm: Rà soát, quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý theo địa bàn và công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ; thường xuyên rà soát chế độ báo cáo để sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước; công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý theo địa bàn; vận hành Hệ thống thông tin báo cáo cơ quan, địa phương, đảm bảo kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; kiểm tra, đôn đốc, tuyên truyền, phổ biến về tình hình, kết quả triển khai thực hiện...

 

UBND yêu cầu các sở, ban ngành UBND các huyện, thành phố quán triệt thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung liên quan thuộc thẩm quyền và chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước đã được quy định; chủ động tham mưu UBND tỉnh đối với các nội dung vượt thẩm quyền; kịp thời có biện pháp chấn chỉnh, nhắc nhở những đơn vị chưa thực hiện tốt; thường xuyên tổ chức rà soát các chế độ báo cáo thuộc lĩnh vực đơn vị, địa phương phụ trách.../.

 

Minh Chấn