Thứ 3, Ngày 17/09/2019 -

Triển khai xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 10/06/2019  15:36
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 10/6/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1424/KH-UBND về thực hiện thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

 

Kế hoạch nhằm mục đích triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động này; nâng cao giá trị sử dụng, khai thác sách, tài liệu pháp luật trên địa bàn tỉnh...

 

Ủy ban nhân dân tỉnh phân công các cơ quan, địa phương tập trung triển khai các nhiệm xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh, như: Tăng cường phổ biến, quán triệt, truyền thông về vị trí, vai trò, tình hình xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh bằng những hình thức phù hợp; tham mưu, xây dựng, ban hành văn bản chỉ đạo triển khai; hướng dẫn nghiệp vụ, giải đáp khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

 

Tổ chức rà soát sách, tài liệu pháp luật do các cơ quan, đơn vị trực thuộc chủ trì biên soạn; sách, tài liệu pháp luật có bản quyền và dự kiến sách, tài liệu pháp luật cần số hóa, cập nhật trên dữ liệu thành phần về sách, tài liệu pháp luật của UBND tỉnh tại Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia. Cập nhật, quản lý dữ liệu thành phần sách, tài liệu pháp luật trên Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia theo phân quyền quản lý; xây dựng Quy chế quản lý, cập nhật, hướng dẫn khai thác, sử dụng Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia theo quy định.

 

Rà soát, đánh giá, xác định nhu cầu khai thác, sử dụng và quyết định hướng xử lý Tủ sách pháp luật hiện có tại cơ quan, đơn vị và tại các xã, phường, thị trấn không thuộc phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật tại các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã thuộc các huyện nghèo và Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân.

 

Nghiên cứu bố trí kinh phí quản lý nhà nước về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; kinh phí quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia; kinh phí xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn và Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân; khuyến khích các nguồn kinh phí hợp pháp khác mua bổ sung sách, báo, tài liệu pháp luật cho Tủ sách pháp luật các cơ quan, đơn vị, địa phương.../.

 

Thái Ninh