Thứ 3, Ngày 26/05/2020 -

Hệ thống thông tin một cửa điện tử vận hành thử nghiệm từ ngày 17/6
Ngày đăng: 12/06/2019  21:43
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 11/6, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành văn bản số 1449/UBND-TTHCC về vận hành thử nghiệm Hệ thống thông tin một cửa điện tử và hoàn chỉnh nội dung chi tiết thủ tục hành chính theo Kế hoạch 952/KH-UBND ngày 23/4/2019 và Kế hoạch 943/KH-UBND ngày 23/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Viễn thông Kon Tum khẩn trương hoàn thành việc thiết lập quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đã được phê duyệt và đang trình phê duyệt.

 

Tập huấn, hướng dẫn sử dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh ngày 24/5

 

Đối với các đơn vị đã hoàn thành việc thiết lập quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tiến hành vận hành thử nghiệm Hệ thống thông tin một cửa điện tử để tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính tại đơn vị. Thời gian vận hành thử nghiệm bắt đầu từ ngày 17 tháng 6 năm 2019.

 

Việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại các đơn vị phải do công chức, viên chức đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cử đến Trung tâm Phục vụ hành chính công làm việc tại Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2019 đảm nhiệm.

 

Trong thời gian vận hành thử nghiệm, các đơn vị tiếp tục tiến hành rà soát, cập nhật, điều chỉnh quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính đã được phê duyệt để đảm bảo Hệ thống thông tin một cửa điện tử vận hành thông suốt, hiệu quả.

 

Tại Quyết định số 370/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt 1.162/1.402 thủ tục hành chính được giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, trong đó có một số Sở đăng ký thủ tục hành chính giải quyết tại Trung tâm còn thấp như : Sở Kế hoạch và Đầu tư 74/104 thủ tục, Sở Tài chính 3/20 thủ tục, Sở Tư pháp 9/97 thủ tục, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 51/116 thủ tục...

 

 Do đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu Giám đốc các Sở này tiếp tục rà soát, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt các thủ tục hành chính giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đối với các thủ tục còn lại chưa phê duyệt, hoàn thành trước ngày 20 tháng 6 năm 2019. Trường hợp không trình phê duyệt thủ tục hành chính giải quyết tại Trung tâm thì báo cáo rõ lý do.

 

Tin, ảnh: Đình Trung