Thứ 7, Ngày 07/12/2019 -

Yêu cầu các ngành, địa phương rà soát từng tiêu chí, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xây dựng Nông thôn mới
Ngày đăng: 29/07/2019  16:45
Mặc định Cỡ chữ
Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 01-NQ/TU ngày 01-6-2016 của Tỉnh ủy "về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, có tính đến năm 2025" trong thời gian tới, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị rà soát từng tiêu chí theo lĩnh vực được phân công phụ trách để tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

 

Nhân dân làm đường giao thông nông thôn mới

 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lưu ý, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong quá trình thực hiện phải xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là người đứng đầu trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương.

 

Qua hơn 03 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 01-6-2016 của Tỉnh ủy "về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, có tính đến năm 2025", các cấp, các ngành đã tổ chức quán triệt và tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra và đạt được những kết quả nhất định. Qua đó, đã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, nhất là hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ; trình độ dân trí, chất lượng nguồn lao động được nâng lên; chính trị, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; dân chủ ở cơ sở được phát huy... Tuy nhiên, tiến độ thực hiện Chương trình so với mục tiêu đề ra còn chậm; một số tiêu chí có số xã đạt chuẩn rất thấp.

 

Đến nay, toàn tỉnh đã có 18 xã đạt chuẩn 19/19 tiêu chí, trong đó trong đó có 17 xã đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; 08 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí; 19 xã đạt từ 10-14 tiêu chí; 41 xã đạt từ 5-9 tiêu chí, không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí (giảm 10 xã so với năm 2015). Bình quân đạt 11,62 tiêu chí trên xã, tăng 2,92 tiêu chí so với năm 2015./.

 

Tin, ảnh: A Lê Khăm