Thứ 3, Ngày 07/07/2020 -

Thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy vai trò của Hội Luật gia
Ngày đăng: 26/10/2019  11:51
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 24/10/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 2796/UBND-NC chỉ đạo triển khai triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới.

 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động các cấp Hội Luật gia; lựa chọn, bố trí các luật gia có phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm và có đủ tiêu chuẩn để bố trí làm công tác chuyên trách và kiêm nhiệm; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn cho hội viên.

 

Phát huy vai trò của các cấp Hội Luật gia trong công tác xây dựng, thẩm định, góp ý kiến về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý, hòa giải cơ sở và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết tranh chấp pháp lý theo quy định pháp luật; tham gia phòng chống tội phạm; tham gia các hoạt động giám sát, phản biện xã hội; tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng, giới thiệu một số chức danh tư pháp, hội thẩm nhân dân, hòa giải viên và các công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật… Đảm bảo bố trí, sử dụng kinh phí chi hoạt động thường xuyên hàng năm để thực hiện nhiệm vụ được giao cho các cấp Hội Luật gia theo quy định pháp luật về phân cấp ngân sách nhà nước.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao các cơ quan liên quan tạo điều kiện, phối hợp, hỗ trợ Hội Luật gia tham gia tích cực trong việc xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và các hoạt động khác được giao; phát huy vai trò của Hội Luật gia trong việc nghiên cứu, góp ý các đề án về cải cách thủ tục hành chính; tạo điều kiện để Hội Luật gia tỉnh nâng cao năng lực thực hiện công tác đối ngoại nhân dân; tăng cường các hoạt động nghiên cứu, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật...

 

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Hội Luật gia tỉnh chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức, tạo điều kiện cho các cấp Hội và hội viên phát huy vai trò, vị trí của mình trong công tác; tích cực phối hợp với các sở, ngành tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ phát huy vai trò của các cấp Hội trong giai đoạn mới./.

 

Thái Ninh