Thứ 3, Ngày 25/02/2020 -

Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị CB, CC, VC, NLĐ năm 2020
Ngày đăng: 21/01/2020  17:07
Mặc định Cỡ chữ
Chiều 21/01, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2020. Đồng chí Đặng Quang Hà – Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Quảng cảnh Hội nghị

 

Dự Hội nghị có các Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh: Nguyễn Đình Cầu, Nguyễn Đức Tỵ, Nguyễn Đăng Trình và gần 80 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh.

 

Căn cứ Chương trình công tác trọng tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh, các nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao và Chương trình công tác của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; trong năm 2019, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã thực hiện tiếp nhận và xử lý 36.943 văn bản đến, tăng 28,5% so với năm 2018; đồng thời, thẩm định, tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 14.309 văn bản đi các loại, tăng 15,3% so với năm 2018; trong đó, có 30 văn bản quy phạm pháp luật.

 

Qua theo dõi, tổng số nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao các Sở, ban ngành, địa phương thực hiện là 2.714 nhiệm vụ; đã hoàn thành 1.663 nhiệm vụ (đúng hạn 1.230; quá hạn 433) và 1.051 nhiệm vụ đang thực hiện hoặc chưa hoàn thành.

 

Bên cạnh đó, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 2.472 quyết định, 09 Chỉ thị và 3.532 công văn, 410 thông báo cá biệt (chưa bao gồm hơn 3.378 văn bản do Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến, kết luận của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và 2.325 Phiếu chuyển, báo theo Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh) để chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

 

Bộ phận một cửa của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã triển khai tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; thực hiện tiếp nhận 568 lượt hồ sơ, trong đó, giải quyết đúng và trước hạn 520 hồ sơ, trễ hạn 36 hồ sơ, đang giải quyết trong thời hạn 12 hồ sơ.

 

Nổi bật đột phá của Văn phòng UBND tỉnh trong năm 2019 là việc triển khai đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Văn phòng để đảm bảo tinh gọn, giảm đầu mối, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; xúc tiến đầu tư và tăng cường hỗ trợ khởi nghiệp; xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh; tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân…

 

Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Văn phòng UBND tỉnh được xác định: Xây dựng Kế hoạch cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.   

 

Chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị, phục vụ Đại hội Đảng các cấp; các chi bộ trực thuộc chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội các chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2023; chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

 

Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức - cán bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các phòng, đơn vị trực thuộc đảm bảo tinh gọn, hợp lý và vận hành hiệu quả.

 

Rà soát, chuẩn hóa các thủ tục hành chính theo đúng quy định; thực hiện công tác thống kê, công bố các thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Tăng cường rà soát, kiểm soát, cắt giảm và đơn giản hóa các thủ tục hành chính; tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tổ chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, xã.

 

Triển khai xây dựng hệ thống thông tin báo cáo, chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh; đẩy mạnh ứng dung công nghệ thông tin và nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của Tổ Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg, ngày 09-11-2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

 

Tiếp tục phối hợp với VNPT hoàn thiện và đưa vào hoạt động phần mềm phòng họp không giấy tờ VNPT e-Cabinet; phần mềm theo dõi, chỉ đạo điều hành trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Tiếp tục khai thác nâng cao hiệu quả Hệ thống quản lý văn bản và điều hành iOffice, Hệ thống Dịch cụ công của tỉnh và rà soát, cung cấp bổ sung dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh./.

Tin, ảnh: Dương Nương